ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΕΦΕΤΕIΟ ΑΘΗΝΩΝ: Νόμιμη η σύγκληση Γ.Σ. ΔΕΠ με e-mail!

Με φόντο τη δικαστική διένεξη ενός πανεπιστημιακού με υποψήφια συνάδελφό του για τη θέση της επίκουρης καθηγήτριας, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (απόφαση υπ’ αριθμόν 284/2016) έκρινε πως είναι νόμιμος τρόπος γνωστοποίησης της διενέργειας γενικής συνέλευσης του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων η αποστολή email, καταλήγοντας πως στη σημερινή εποχή πρόκειται για πρόσφορη διαδικασία.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε, επίσης, ότι ήταν μόνιμη η αποβολή από τη σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του πανεπιστημιακού – μέλους το οποίο ήταν σε δικαστική διένεξη με την κρινόμενη υποψήφια επίκουρη καθηγήτρια και βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία των ποινικών και πειθαρχικών διώξεων.

Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση για τον τρόπο λειτουργίας των συνελεύσεων των μελών ΔΕΠ.

Στη δικαστική απόφαση επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, πως «σύμφωνα με γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, για τη νόμιμη σύνθεση συλλογικού οργάνου της Διοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. δεν αρκεί η παρουσία στη συνεδρίαση των μελών που αποτελούν τη νόμιμη απαρτία, αλλά απαιτείται να εξασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής όλων των τακτικών μελών και των αναπληρωματικών, για την περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας συμμετοχής τακτικών μελών, με την έγκαιρη και έγγραφη πρόσκλησή τους. Η πρόσκληση πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικά στοιχεία προγενέστερα της συνεδρίασης και μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 εδ. β΄ του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, να γίνεται είτε με κοινοποίηση, με απόδειξη παραλαβής αντιγράφου της ημερήσιας διάταξης, είτε με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση».

Εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης, αλλιώς…
Στην προκειμένη περίπτωση, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου εναντιώθηκε στην αποδοχή του αιτήματος της υποψήφιας συναδέλφου του περί εξαίρεσής του από την επικείμενη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος που θα επιλαμβανόταν το αίτημα της παρεμβαίνουσας για εξέλιξή της στη θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, στην οποία και τελικώς επελέγη. Στη δικαστική απόφαση γίνεται επίκληση του Διοικητικού Δικαίου, σύμφωνα με το οποίο τα διοικητικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Κατά την έννοια δε της διάταξης αυτής τα διοικητικά όργανα και, ειδικότερα, τα μέλη των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης δεν παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης όταν έχουν είτε προσωπικό συμφέρον από την έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης είτε ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους και όταν, γενικότερα, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί εύλογα η υπόνοια ότι έχουν ήδη σχηματισμένη και συνεπώς προκατειλημμένη γνώμη για την υπόθεση (πρβλ. ΣτΕ 3878/2015, 419, 2244/2011, 3228, 2695/2010, 3757/2007, 741/2003, 2909, 2175/2004 Ολομ., 440/2002, 2522/2001, 3846/2000). Συνεπώς, ανεξαρτήτως αν υφίσταται θετική διάταξη που να προβλέπει την για ειδικούς λόγους εξαίρεση μέλους συλλογικού οργάνου, η συμμετοχή του μέλους στη συνεδρίαση του οργάνου παρά τη συνδρομή τέτοιων λόγων είναι ελαττωματική και συνεπάγεται την ακυρότητα της σχετικής διοικητικής πράξης (πρβλ. ΣτΕ 3758, 2695/2010, 3056, 664/2006, 2231/2005, 2522/2001 7μ.).

Κέρδισε τη θέση
Στην προκειμένη περίπτωση η υποψήφια ζήτησε την εξαίρεση από τη συνεδρίαση και, συνεπώς, το εκλεκτορικό σώμα του καθηγητή, υποστηρίζοντας πως ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και μέλος της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης του ίδιου πανεπιστημίου προέβη σε άδικες και μεροληπτικές σε βάρος της «μοριοδοτήσεις», με συνέπεια να πάρουν οι συνυποψήφιοί της περισσότερα μόρια και να μην κατορθώσει να αναλάβει θέση μέλους Συνεργαζόμενου Επιστημονικού Προσωπικού (ΣΕΠ).
Τελικά τα μέλη της Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης δέχθηκαν ότι υπάρχει «ιδιάζουσα σχέση» μεταξύ του αιτούντος και της υποψήφιας, ότι βρίσκονται «σε οξεία αντιπαράθεση και έριδα» που αγγίζουν τα όρια της έχθρας(…)».Ο πανεπιστημιακός προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά αυτής της απόφασης, ωστόσο η αίτησή του απορρίφθηκε καθώς κρίθηκε ότι ορθώς εξαιρέθηκε από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, ενώ στην υπόθεση παρενέβη και η υποψήφια επίκουρη καθηγήτρια η οποία μετά την απόφαση των υπολοίπων μελών ΔΕΠ κατάφερε να κερδίσει την πολυπόθητη θέση!

Διαβάστε επίσης