Επίδομα γάμου και για τους «παντρεμένους» με σύμφωνο συμβίωσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…

Όχι μόνο τα παντρεμένα ζευγάρια αλλά και αυτά που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης δικαιούνται πλέον το επίδομα γάμου, όπως τουλάχιστον προκύπτει από σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας.

Ειδικότερα, οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/15 (Aʹ 181) εξομοιώνονται πλήρως με τους εγγάμους ως προς κάθε δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό που προκύπτει από τις διατάξεις της εν γένει κοινωνικοασφαλιστικής, προνοιακής και εργατικής  νομοθεσίας, καθώς και υλοποίησης πολιτικών απασχόλησης. Ενδεικτικά αναφέρονται η χορήγηση των επιδομάτων γάμου και άδειας γάμου, τα κριτήρια συμμετοχής και κατάταξης στα προγράμματα απασχόλησης και άλλες αντίστοιχες προβλέψεις.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη αναγνωρίζονται δικαιώματα τα οποία μέχρι σήμερα τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης δεν απολάμβαναν.

«Τα δικαιώματα αυτά ενυπάρχουν σε όλη την εθνική έννομη τάξη και σε πληθώρα διατάξεων και κλάδων δικαίου (ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, φορολογικό, εργατικό, δημοσιοϋπαλληλικό κ.α.), με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εξαντλητική απαρίθμησή τους. Για τον λόγο αυτό, και για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο περιοριστικής ερμηνείας της εν λόγω διάταξης, προκρίθηκε η συγκεκριμένη διατύπωση, η οποία κατοχυρώνει όλα τα δικαιώματα των συζύγων που απορρέουν από άλλες διατάξεις νόμων και στα μέρη του συμφώνου συμβίωσης. Έτσι, διασφαλίζεται η απόλαυση της οικογενειακής ζωής, αλλά και ο σεβασμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, σύμφωνα με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο».

Διαβάστε επίσης