Με ασυμφωνία σχεδίου… «σχολάει» η οικοδομή

Απόφαση-«φωτιά» του ΣτΕ νομιμοποιεί τη διακοπή οικοδομικών εργασιών σε περίπτωση που η  εκδοθείσα αδεία δεν συμφωνεί με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο

Απόφαση-«φωτιά» του Συμβουλίου της Επικρατείας καταλήγει πως εάν μετά την έκδοση οικοδομικής αδείας διαπιστωθεί, από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ασυμφωνία μεταξύ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και αυτού που τελικά εφαρμόστηκε, είναι νόμιμη η διακοπή των εκτελούμενων εργασιών!

Ρεπορτάζ: Πωλίνα Βασιλοπούλου

Σύμφωνα, ωστόσο, με την ίδια απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (υπ΄ αριθμόν 1320/2017) δεν είναι νόμιμη η για τον λόγο αυτό ανάκληση της οικοδομικής αδείας, πριν από την άρση της ασυμφωνίας, με τη διόρθωση ή τροποποίηση του σχεδίου, και μάλιστα στην περίπτωση που αρμόδια για την εφαρμογή του σχεδίου και την έκδοση (και ανάκληση) οικοδομικών αδειών στην περιοχή είναι υπηρεσία του οικείου δήμου ή κοινότητας.

Το ΣτΕ έκρινε προσφυγή πολίτη κατά του δήμου Κηφισιάς με την οποία διεκδικούσε αποζημίωση για πράξεις και παραλείψεις των οργάνων του! Σε αυτές τις περιπτώσεις όπως τονίζεται στη δικαστική απόφαση μπορεί ναι μεν η διοίκηση μπορεί να ανακαλέσει την παράνομη πράξη, εκδίδοντας νέα νόμιμη, προσδίδοντας μάλιστα σ’ αυτήν αναδρομική ισχύ, είτε να εκδώσει την νέα αυτή πράξη μετά την ακύρωση, με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου της αρχικής παρανόμου πράξεως με αποτέλεσμα, στις περιπτώσεις αυτές, να μην υφίσταται πλέον παράνομη διοικητική πράξη και να διασπάται, με αυτόν τον τρόπο ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ αυτής και της ζημίας. Σε περίπτωση, όμως, που η αρχικώς εκδοθείσα παράνομη διοικητική πράξη έχει εφαρμοσθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι την έκδοση της νεώτερης νόμιμης πράξεως, εξακολουθεί να υφίσταται ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της εν λόγω παρανομίας και της ζημίας και, συνεπώς, εξακολουθεί να συντρέχει η ως άνω, κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ, προϋπόθεση.

Η προϋπόθεση δε αυτή συντρέχει, πολλώ μάλλον, στην περίπτωση που δεν εκδοθεί τελικώς νόμιμη διοικητική πράξη. Είναι δε διάφορο το ζήτημα ότι η πλημμέλεια της πράξεως, τόσο η τυπική όσο και η ουσιαστική, πρέπει να είναι ικανή να προκαλέσει τη ζημία, της οποίας ζητείται η αποκατάσταση.

Στην προκειμένη περίπτωση, η προσφεύγουσα τη Δικαιοσύνη συμφώνησε με εργολάβους για την ανέγερση σε οικόπεδο που είχε ιδιοκτησία διώροφου κτιρίου γραφείων και καταστημάτων. Ωστόσο, με απόφαση του δημάρχου, η οποία επικυρώθηκε από το δημοτικό συμβούλιο η έγκριση της οικοδομικής άδειας από την πολεοδομική υπηρεσία του δήμου, ανακλήθηκε.

Αγωγή για αποζημίωση

Η πολίτης ζήτησε εν συνεχεία με αγωγή της να αναγνωρισθεί το δικαίωμά της να λάβει από τον δήμο Κηφισίας συνολικό ποσό 2.915.246 ευρώ ως αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση για τις ζημίες και την ηθική βλάβη που υπέστη από τις παράνομες, κατά τους ισχυρισμούς της, πράξεις του.

Με την απόφαση 5060/2005 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή της αναιρεσειούσης και ανεγνωρίσθη το δικαίωμά της να λάβει από τον δήμο Κηφισίας συνολικά ποσό €352.502. Κατά της αποφάσεως αυτής ασκήθηκαν αντίθετες εφέσεις από την αναιρεσείουσα, που ζήτησε την εξαφάνιση της πρωτοδίκου αποφάσεως κατά το μέρος που δεν έγινε δεκτή η αγωγή της καθώς και την αποδοχή αυτής στο σύνολό της, και από τον αναιρεσίβλητο δήμο, ο οποίος ζήτησε την εξαφάνιση της πρωτόδικης αποφάσεως ισχυριζόμενος ότι δεν συντρέχει παρανομία των οργάνων του, αλλά ούτε και αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της προβαλλόμενης από την αναιρεσείουσα παρανομίας και του προκληθέντος κατά τους ισχυρισμούς της ζημιογόνου αποτελέσματος.

Στο Εφετείο η πολίτης δεν δικαιώθηκε ωστόσο τώρα το ΣτΕ με την απόφαση του στέλνει πίσω την υπόθεση για νέα κρίση καθώς κατέληξε στο συμπέρασμα «ο δήμος δεν εχώρησε νομίμως στην ανάκληση της προαναφερθείσης οικοδομικής αδείας. Τούτο, διότι, κατά τα προεκτεθέντα, με την απόφαση αυτή εκρίθη ότι η ανάκληση οικοδομικής αδείας λόγω ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και του εφαρμοσθέντος στο έδαφος δεν είναι, κατά νόμον, επιτρεπτή προ της άρσεως της ασυμφωνίας με διόρθωση ή τροποποίηση του σχεδίου (ΣτΕ 3372/2001) και, συνεπώς, έπρεπε να είχε ολοκληρωθή η σχετική διαδικασία τροποποιήσεως πριν την έκδοση της πράξεως ανακλήσεως της οικοδομικής αδείας. Για τον λόγο δε αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, πρέπει να γίνη δεκτή η κρινομένη αίτηση και να αναιρεθή η προσβαλλομένη απόφαση, παρελκούσης, ως αλυσιτελούς, της ερεύνης των λοιπών προβαλλομένων λόγων αναιρέσεως. Ακολούθως δε, η υπόθεση, χρήζουσα διευκρινίσεως κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθή στο δικάσαν δικαστήριο προς νέα κρίση».

Διαβάστε επίσης