Οι κάμερες έφεραν… ωδίνες!

Πρόστιμο τριάντα χιλιάδων ευρώ σε γνωστό ιδιωτικό μαιευτήριο από την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Είχε εγκαταστήσει σύστηµα βιντεοεπιτήρησης σε αίθουσες ωδινών του µαιευτηρίου χωρίς την συγκατάθεση ή ενηµέρωση των επιτόκων και των συνοδών τους. Η Αρχή διατάσσει με την απόφασή της:

-Την αφαίρεση των καµερών από τις αίθουσες ωδινών και τους χώρους υποδοχής επιτόκων.
-Την καταστροφή κάθε σχετικού αρχείου µε προσωπικά δεδοµένα που συλλέχτηκε από το ως τώρα εγκατεστηµένο σύστηµα βιντεοεπιτήρησης.
Όπως διαπίστωσε η Αρχή που ερεύνησε το θέμα μετά από καταγγελία:
-∆εν υπήρχαν αναρτηµένες ενηµερωτικές πινακίδες για τη λειτουργία του συστήµατος και καµία έγγραφη ενηµέρωση των επιτόκων.
-Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είχε προβεί στην γνωστοποίηση του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης στις αίθουσες ωδινών στην Αρχή.

Όσον αφορά τους λόγους εγκατάστασης του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης αναφέρθηκε ότι στο παρελθόν, λόγω χρονικής σύµπτωσης πολλών τοκετών, υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες η συνεργαζόµενη µε τον ιατρό µαία, που παρακολουθούσε την επίτοκο, και παρευρισκόταν στις αίθουσες ωδινών, απουσίαζε από το πλευρό της επιτόκου.

Η παρακολούθηση της εικόνας των επιτόκων από τις µαίες του µαιευτηρίου, οι οποίες εποπτεύουν τις συνεργαζόµενες µαίες, είχε σαν σκοπό την έγκαιρη επέµβαση των µαιών του µαιευτηρίου σε περίπτωση ανάγκης και την εξασφάλιση της συνεχούς παρακολούθησης της επιτόκου. Επισημάνθηκε δε ότι το σύστηµα δεν χρησιµοποιείται πια, αφού κατόπιν τεχνικής βλάβης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο µηνών πριν την ηµεροµηνία του ελέγχου της Αρχής, η διοίκηση σκοπίµως παράλειψε να προβεί σε επιδιόρθωση του τεχνικού σφάλµατος.

Παρά όμως τον ισχυρισµό του υπευθύνου επεξεργασίας ότι απέχει από τη χρήση του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης λόγω τεχνικού σφάλµατος, διαπιστώθηκε ότι εξακολουθεί να πραγµατοποιείται επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, και µάλιστα ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων υγείας, όπως διαπιστώθηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο της Αρχής, αφού οι κάµερες συνεχίζουν να µεταδίδουν εικόνα από τις αίθουσες ωδινών.

Στην πραγµατικότητα, ωστόσο, το εν λόγω σύστηµα δεν χρησιµεύει πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας για τον οποίον αρχικά είχε εγκατασταθεί, λόγω διάφορων παραγόντων (µείωση αριθµού διενεργούµενων τοκετών στους χώρους του υπεύθυνου επεξεργασίας, µείωση διενέργειας φυσιολογικών τοκετών), όπως παραδέχθηκε µε το υπόµνηµα που υπέβαλε στην Αρχή.

Σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής:
-Η ανάγκη χρήσης καµερών για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας πρέπει να τεκµηριώνεται από επιτροπή αποτελούµενη από αρµόδιο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η οποία θα αποφασίσει για τους χώρους τοποθέτησης των καµερών και την εµβέλειά τους. Η σχετική απόφαση πρέπει να αναθεωρείται τακτικά και όχι αργότερα από ένα έτος.
-Η µονάδα ελέγχου του κυκλώµατος να εγκαθίσταται σε αποµονωµένο χώρο, πρόσβαση στον οποίο θα µπορούν να έχουν µόνο τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα του ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού που ασχολούνται µε την παρακολούθηση των ασθενών. Σε περίπτωση που ο ίδιος φορέας χρησιµοποιεί σύστηµα βιντεοεπιτήρησης και για σκοπούς προστασίας προσώπων ή αγαθών, οι µονάδες ελέγχου πρέπει να είναι διαχωρισµένες.
-Εκτός των πινακίδων που ενηµερώνουν σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης πρέπει να παρέχεται και ξεχωριστή έγγραφη ενηµέρωση στους νόµιµους πληρεξούσιους ή στους δικαστικούς συµπαραστάτες ή στους ασκούντες τη γονική µέριµνα των συγκεκριµένων ασθενών σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος και τους λόγους τήρησης των δεδοµένων.
-Καταγραφή των δεδοµένων επιτρέπεται το πολύ για σαράντα οκτώ (48) ώρες µε σκοπό τη διερεύνηση συµβάντων υγείας από αρµόδιο ιατρικό προσωπικό.
-Σε περίπτωση που συγκεκριµένα δεδοµένα έχουν καταγραφεί για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών υγείας απαιτείται δε να χρησιµοποιηθούν περαιτέρω για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας, είναι δυνατή η αποθήκευσή τους σε ξεχωριστό αρχείο αφού ανωνυµοποιηθούν (π.χ. µε θόλωση του προσώπου του ασθενούς).

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται (α) έγκριση της αρµόδιας επιστηµονικής επιτροπής του νοσοκοµείου και (β) προηγούµενη συγκατάθεση του ασθενούς ή του νοµίµου εκπροσώπου του.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα