Τα Κοινοτικά Προγράμματα για «Έξυπνες Πόλεις»

Με στόχο την πλήρη αξιοποίηση όλων των δυνατών πηγών χρηματοδότησης για έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), το Υπουργείο Εσωτερικών, βάσει του υποστηρικτικού και επικουρικού του ρόλου στον τομέα αυτό, ενθαρρύνει τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας να συμμετέχουν σε ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τα οποία, μέσω ΣΔΙΤ, δίνουν νέα ώθηση στην ανάπτυξη «Έξυπνων Πόλεων» σε περιφερειακό επίπεδο και διασφαλίζουν έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωση πολλών αναγκαίων υποδομών.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Θεόφιλος Λεονταρίδης, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τα αρμόδια στελέχη των Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις σχετικές επιδοτήσεις, υποστηρίζει σθεναρά καινοτόμες τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες, μέσω των ΣΔΙΤ, που λειτουργούν προωθητικά για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού, για την καθημερινότητα των πολιτών και την επιχειρηματικότητα των φορέων της αγοράς, περιβάλλοντος.

 

Εν προκειμένω, ο όρος «έξυπνη πόλη» αφορά τη δυνατότητα των Δημοτικών Αρχών και με τη συνδρομή των Περιφερειών, να αξιοποιούν πρωτοποριακές τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και συνέργειες με φορείς του ιδιωτικού τομέα, ώστε οι βασικές υπηρεσίες τους να καταστούν περισσότερο προσβάσιμες σε όλους.

 

Ευρυζωνικές συνδέσεις στο διαδίκτυο, εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης σε όλα τα πάρκα για τον έλεγχο της υγρασίας του εδάφους και τη λειτουργία των συστημάτων ποτίσματος όποτε κριθεί αναγκαίο, αναζήτηση θέσεων στάθμευσης μέσω κινητών τηλεφώνων και δημόσια δεδομένα ανοικτά στους πολίτες, συνιστούν μόνο μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ των έξυπνων πόλεων.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη διαθέτει περίπου 200 εκατ. ευρώ για τις «Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες» από τον προϋπολογισμό (2014-2015) του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020», προκειμένου να επιταχυνθεί η πρόοδος και να υπάρξουν περισσότερες λύσεις μέσω ΣΔΙΤ στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Διαβάστε επίσης