Το Ελεγκτικό Συνέδριο «μπλοκάρει» την πώληση του Ελληνικού στη Lamda Development

Αντίθετη στις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού είναι σύμφωνα με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η πώληση του Ελληνικού στην εταιρεία Lamda του ομίλου Λάτση. Η κρίση των δικαστών «μπλοκάρει» επί της ουσίας την τελική υπογραφή της σύμβασης, αν και το ΤΑΙΠΕΔ δικαιούται να προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο ζητώντας την ανάκληση της απόφασης.

Το σκεπτικό
Ειδικότερα, στο σκεπτικό της απόφασης –Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξη 197/2014 (πρόεδρος η σύμβουλος Αγγελική Μαυρουδή και εισηγητής ο πάρεδρος Αθανάσιος Καρακόιδας)– αναφέρεται ότι οι όροι των άρθρων 6.1 και 6.2 και του παραρτήματος Α΄ της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην διαδικασία πώλησης του Ελληνικού από το ΤΑΙΠΕΔ, περιόρισαν την συμμετοχή στη διαδικασία μόνο σε οικονομικούς φορείς που διαθέτουν νομική προσωπικότητα και σε ενώσεις ή κοινοπραξίες τους, αποκλείοντας όμως –όπως αναφέρουν– φυσικά πρόσωπα κ.λπ., είτε αυτοτελώς είτε σε ένωση ή κοινοπραξία μεταξύ τους ή ακόμη σε ένωση και με νομικά πρόσωπα.

«Ο αποκλεισμός αυτός έγινε χωρίς να προκύπτει καμία επίκληση ή συνδρομή συγκεκριμένου λόγου δημοσίας τάξης ή δημοσίας ασφαλείας ή δημόσιας υγείας ή άλλου επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί έναν τέτοιας ένστασης περιορισμό» αναφέρεται χαρακτηριστικά. Οι δικαστές θεωρούν πως υπάρχουν αντίστοιχες παραβιάσεις στους όρους 2.3, 2.4 και 2.5 της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αφού στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού τροποποιηθήκαν οι επίμαχοι δύο όροι ουσιωδώς εκ των υστέρων με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η υποβολή νέων προσφορών από επενδυτές που είχαν ήδη αποκλειστεί. Αυτό, σύμφωνα με τους δικαστές, συνιστά παραβίασης της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αφού δεν επιτρέπουν τροποποίηση ουσιωδών όρων της σύμβασης που περιλαμβάνονται στην δημοσιευμένη πρόκληση εκδήλωσης, χωρίς ειδική πρόβλεψη που να αναφέρει το ενδεχόμενο τροποποίησης της σύμβασης.

Νόμιμη η μη αποτίμηση των μετοχών
Ωστόσο, κατά πλειοψηφία, κρίθηκε πως νομίμως δεν έγινε αποτίμηση των μετοχών της «Ελληνικό Α.Ε.» και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων αυτής πριν την έναρξη του διαγωνισμού, καθώς αυτό (αναφέρει η πλειοψηφία) επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του ΤΑΙΠΕΔ σε ποιο ακριβές χρονικό σημείο θα γίνει. Της άποψης αυτής μειοψήφησε η πρόεδρος του Κλιμακίου, υποστηρίζοντας ότι η αποτίμηση έπρεπε να προηγηθεί για να μπορούν όσοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στον διαγωνισμό να γνωρίζουν την αξία του υπό πώληση ακινήτου για να μπορούν να διαμορφώσουν τις προσφορές τους. Σύμφωνα με την πρόεδρο, δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες οι αποφάσεις του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ ως προς «την διασφάλιση του Δημοσίου συμφέροντος και την εφαρμογή της χρηστής δημοσιονομικής διοικήσεως, καθώς και ως προς το αν η ελεγχόμενη από το Ελεγκτικό Συνέδριο συναλλαγή είναι επωφελής και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο».

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα