100 ημέρες προθεσμία, αλλιώς «αντίο αναβολή»

Μέσα σε εκατό ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους σύμφωνα με το άρθρο 237 § 1 ΚΠολΔ! Αυτό έκρινε προ ημερών το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας με την υπ’ αριθμόν 4186/2016 απόφασή του.

Το δικαστήριο ερεύνησε αυτεπαγγέλτως το ζήτημα της δικαστικής πληρεξουσιότητας και λόγω έλλειψής της ανέβαλε την έκδοση της οριστικής απόφασης, τάσσοντας προθεσμία για τη συμπλήρωσή της.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους με τις έγγραφες προτάσεις που προκατέθεσαν. Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου «από τις διατάξεις των εδαφίων α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 237 του ΚΠολΔ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του Ν. 4335/2015 και εφαρμόζεται για τις αγωγές που κατατέθηκαν την 01.01.2016 (άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 1 του Ν. 4335/2015), προβλέπεται ότι “μέσα σε εκατό ημέρες από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές.

Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθενται το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους κατά το άρθρο 96».

Όπως τονίζεται στη δικαστική απόφαση η παραπάνω ρητή μνεία της υποχρέωσης των διαδίκων να προσκομίζουν, πριν από το κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας (κατά τα αναλυτικά προβλεπόμενα στο άρθρο 237 του ΚΠολΔ), και τα συνταχθέντα κατά τους ορισμούς του άρθρου 96 του ΚΠολΔ πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους τους, καταργεί ουσιαστικά τη μέχρι τώρα πρακτική των δικαστηρίων της ουσίας να ερευνούν την ύπαρξη πληρεξουσιότητας μόνο σε περίπτωση που ο αντίδικος πρότεινε τη σχετική έλλειψη ή σε περίπτωση δικών όπου απαιτείτο ειδική πληρεξουσιότητα κατ’ άρθρο 98 του ΚΠολΔ, υποχρεώνοντας πλέον το δικαστήριο να ερευνά αυτεπαγγέλτως την ύπαρξη ή μη δικαστικής πληρεξουσιότητας και ειδικότερα την προσκομιδή –κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα– σχετικού πληρεξουσίου εγγράφου των διαδίκων προς τους δικηγόρους αυτούς για τη νόμιμη παράσταση τους στα πολιτικά δικαστήρια, σύμφωνα με τον τύπο του άρθρου 96 του ΚΠολΔ.

Στην υπόθεση που εξέτασε το δικαστήριο έκρινε πως δύο εκ των δικηγόρων δεν προσκόμισαν το σχετικό πληρεξούσιο και συνεπώς ανέβαλε την έκδοση απόφασης για τρεις μήνες για την προσκόμισή τους!

Διαβάστε επίσης