Τράπεζα της Ελλάδας: Στο +0,2% η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2021

Κατά 35 εκατ. ευρώ μειώθηκαν οι συνολικές καταθέσεις τους στο εξεταζόμενο διάστημα

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 44 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 20.630 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2021.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 35 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1.655 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2021.

Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού μειώθηκαν κατά 44 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 928 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 9 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 727 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε σε 8,0% το δ΄ τρίμηνο του 2021, έναντι 8,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε σε 11.706 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2021, έναντι 12.185 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αφενός σε ρευστοποιήσεις τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου στη μείωση των αποτιμήσεων τόσο των ελληνικών ομολόγων όσο και των ομολόγων των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 56,7% το δ΄ τρίμηνο από 59,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 4.350 εκατ. ευρώ, έναντι 3.840  εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 21,1%, έναντι 18,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε σε 804 εκατ. ευρώ, έναντι 778 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε αγορές μετοχών του εσωτερικού. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,9%, έναντι 3,8% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 111 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.648 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2021. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 128 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 15.163 εκατ. ευρώ.

Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά 108 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 12.038 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά 20 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.125 εκατ. ευρώ. Το 72,7% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

2021            Γ΄ τρίμηνο 2021

Δ’  τρίμηνο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Καταθέσεις 1.690 1.655
          Εσωτερικό 972 928
          Εξωτερικό 718 727
Χρεωστικοί Τίτλοι 12.185 11.706
          Εσωτερικό 4.876 4.543
          Εξωτερικό 7.309 7.163
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 3.840 4.350
          Εσωτερικό                                           1.067 1.086
          Εξωτερικό 2.773 3.264
Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας 778 804
          Εσωτερικό 541 553
          Εξωτερικό 237 251
Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο) 690 703
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 2 3
Δάνεια 174 173
Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι 431 431
Λοιπά στοιχεία 796 805
Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού 20.586 20.630
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια 3.759 3.648
Ασφαλιστικές προβλέψεις 15.035 15.163
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής 11.930 12.038
        εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις Συντάξεων 1.020 1.019
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών 3.105 3.125
Δάνεια 252 271
Λοιπά στοιχεία 1.540 1.550

 

 

Πίνακας 2: Καθαρές ροές τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (σε εκατ. ευρώ)

 

Τοποθετήσεις 2021

Γ’ τρίμηνο

2021

Δ’ τρίμηνο

Χρεωστικοί Τίτλοι 58 -334
          Εσωτερικό -226 -254
          Εξωτερικό 284 -80
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 91 441
          Εσωτερικό -27 10
          Εξωτερικό 118 431
Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας 46 25
          Εσωτερικό 26 20
          Εξωτερικό 20 5

 

 Διάγραμμα 1

 Διάγραμμα 2

Σημειώσεις:

  1. Στοιχεία προς την Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλουν οι εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 94/16.5.2016 με θέμα «Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς».
  2. Οι καθαρές ροές προκύπτουν από τη μεταβολή των υπολοίπων διορθωμένη για το μέρος της μεταβολής που οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης και προσαρμογές από αναταξινομήσεις
Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα