ΔΕΗ: Τρίμηνο σταθερών επιδόσεων με λειτουργικά κέρδη ύψους 225,6 εκατ. ευρώ

Μείωση της συμμετοχής της λιγνιτικής παραγωγής στο 26% του ενεργειακού μείγματος της ΔΕΗ, από 44%

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους για τη ΔΕΗ και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην εξέλιξη της κερδοφορίας της δημόσιας επιχείρησης.

Συγκεκριμένα τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων  (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση της ΔΕΗ διαμορφώθηκαν σε €225,6 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2021 έναντι €182 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2020 για το σύνολο του Ομίλου, με το αντίστοιχο περιθώριο να αυξάνεται σε 20,3% από 14,9%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση της δαπάνης για αγορές ενέργειας λόγω της αυξημένης ηλεκτροπαραγωγής από την ΔΕΗ από υδροηλεκτρικούς σταθμούς και μονάδες φυσικού αερίου. Επιπλέον συνεχίστηκε για ένα ακόμη τρίμηνο η μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας. Ειδικότερα η δαπάνη μισθοδοσίας χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, μειώθηκε κατά €14,7 εκατ. σε €159,5 εκατ. το α’ τρίμηνο 2021 από €174,2 εκατ. το αντιστοιχο τρίμηνο του 2020.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (μείωση προσωπικού κατά 1.510 εργαζόμενους από 14.837 εργαζόμενους στο τέλος του α’ τριμήνου 2020 σε 13.327 εργαζομένους στο τέλος του α’ τριμήνου 2021). Συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, τα μεγέθη διαμορφώθηκαν σε €171,4 εκατ. το α΄τρίμηνο 2021 από €186,8 εκατ. το α΄τρίμηνο 2020.

Το EBITDA του α’ τριμήνου του 2021  όπως και αυτό του α’ τριμήνου του 2020  επηρεάστηκε επίσης και από ορισμένες εφάπαξ επιπτώσεις και  διαμορφώθηκε σε €186,3 εκατ. έναντι €218,3 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2020.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €29 εκατ. έναντι κερδών €3,5 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2020, λόγω των εφάπαξ επιπτώσεων.

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα, τώρα, ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ κατα το εξεταζόμενο τρίμηνο μειώθηκε κατά €104,9 εκατ. ή 8,6%. Αιτία ο μειωμένος όγκος πωλήσεων κατά 866 GWh ή 10,4% που ήρθε ως αποτέλεσμα της απώλειας μεριδίου αγοράς (5,4 ποσοστιαίες μονάδες) καθώς και της πτώσης της εγχώριας ζήτησης (κατά 5,6%).

Εξάλλου οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το α’ τρίμηνο του 2021, μειώθηκαν κατά €148,5 εκατ. (ή κατά 14,3%) σε €888,4 εκατ. έναντι €1.036,9 εκατ. το  α’ τρίμηνο του 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα των μειωμένων δαπανών για αγορές ενέργειας καθώς και της συνεχιζόμενης μείωσης της δαπάνης μισθοδοσίας.

Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες δεν έχουν συνυπολογισθεί οι εφάπαξ επιπτώσεις από την  αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024, από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού και από το πιστωτικό τιμολόγιο για την προμήθεια φυσικού αερίου παρελθόντων ετών από την ΔΕΠΑ.

Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή – εισαγωγές – εξαγωγές) 

Το α’ τρίμηνο 2021 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 5,6% στις 13.798 GWh έναντι 14.621 GWh το α’ τρίμηνο του 2020 ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, σημειώθηκε αύξηση κατά 1,3% λόγω της αύξησης των εξαγωγών των Τρίτων (αύξηση κατά 1.044 GWh ή 470% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2020).

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 64,7% το α’ τρίμηνο του 2021 από 70,1% το α’ τρίμηνο του 2020. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 65,8% τον Μάρτιο του 2021 από 67,9% τον Μάρτιο  του 2020, ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 92,5% (από 97,5%) στην Υψηλή Τάση, 33,2% (από 43,1%) στη Μέση Τάση και 68,6% (από 69%) στη Χαμηλή Τάση.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ κάλυψαν το 46,8% της συνολικής ζήτησης το α΄ τρίμηνο 2021  (43,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ τρίμηνο 2020 ήταν 37,7% (33,8% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), λόγω της αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή από υδροηλεκτρικές μονάδες αυξήθηκε κατά 249,2% ή 1.343 GWh λόγω των μεγαλύτερων ποσοτήτων υδατικών εισροών στους ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών το α’ τρίμηνο 2021 σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2020.

Η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 58,4% ή κατά 768GWh ενώ αντίθετα η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 22,3% ή 500 GWh, λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου και υψηλότερων τιμών CO2 που καθιστούν τις λιγνιτικές μονάδες λιγότερο ανταγωνιστικές.

Σε επίπεδο χώρας, σημειώθηκε άνοδος στην παραγωγή από ΑΠΕ κατά 21.3% ή 770 GWh. Επίσης, οι εισαγωγές  ηλεκτρικής ενέργειας  μειώθηκαν κατά 35,9% ή 1.186 GWh.

Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις το α’ τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε €90,5 εκατ. έναντι €78,1 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2020.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης οφείλεται κυρίως στις αυξημένες επενδύσεις σε έργα επαναληπτικού χαρακτήρα στο Δίκτυο Διανομής.

Η σύνθεση των κύριων επενδύσεων έχει ως εξής :

(σε € εκατ.) Α’ τρίμηνο 2021 Α’ τρίμηνο 2020 Δ Δ (%)
Ορυχεία 6,8 6,4 0,4 6,2
Συμβατική παραγωγή 30,1 29,7 0,4 1,4
ΑΠΕ 8,0 4,2 3,8 90,4
Δίκτυα Διανομής 44,3 37,5 6,8 18,1
Λοιπές 1,2 0,3 0,9 300,0
Σύνολο 90,4 78,1 12,3 15,8

 

Καθαρό Χρέος

Το καθαρό χρέος στις 31.3.2021 ήταν €3.271,2 εκατ., παραμένοντας ουσιαστικά σταθερό σε σχέση με την 31.12.2020 (€3.283,6 εκατ.).  Εντός του α΄ τριμήνου 2021 εκδόθηκαν ομολογίες βιωσιμότητας συνολικού ύψους €775 εκατ. οι οποίες επηρέασαν αντίστοιχα  το συνολικό χρέος και τα χρηματικά διαθέσιμα.

Γ. Στάσσης (Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΔΕΗ): «Εντός στόχων η ΔΕΗ»

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2021, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε:

«Το πρώτο τρίμηνο του έτους ξεκίνησε με αυξημένη λειτουργική κερδοφορία σε σχέση με πέρυσι παρά τις αυξημένες τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και της ενέργειας από την χονδρεμπορική αγορά κυρίως ως αποτέλεσμα του ευνοϊκότερου μείγματος παραγωγής και της συνεχιζόμενης μείωσης του μισθολογικού κόστους. Για ένα ακόμη τρίμηνο, το καθαρό χρέος παρέμεινε αμετάβλητο και ο δείκτης καθαρό χρέος/EBITDA κινείται εντός των στόχων που έχουμε θέσει στο Επιχειρηματικό μας Σχέδιο για το 2023.

»Εντός στόχων βρίσκεται και η διαδικασία απολιγνιτοποίησης με περαιτέρω μείωση της λιγνιτικής παραγωγής τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και ως ποσοστό του ενεργειακού μας μείγματος με συνακόλουθη μείωση και στον όγκο εκπομπών CO2, μετριάζοντας έτσι την επίπτωση από την αύξηση των αντίστοιχων τιμών.

»Επιπρόσθετα, άλλες δύο λιγνιτικές μονάδες, συνολικής καθαρής ισχύος 560MW, σταμάτησαν την λειτουργία τους τον Απρίλιο, φέρνοντας μας ακόμα πιο κοντά στον στόχο πλήρους απεξάρτησης από το λιγνίτη. Παράλληλα, συνεχίζουμε απρόσκοπτα τις δράσεις για ανάπτυξη της παρουσίας μας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με την προώθηση των σχετικών επενδύσεων, την λήψη επιπλέον αδειών για φωτοβολταϊκά, συμπεριλαμβανομένων πλωτών, καθώς και με την πρόσφατη υπογραφή της πρώτης δανειακής σύμβασης για την κατασκευή του χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 230 MW στην Πτολεμαΐδα.

»Συνεχίζουμε να αυξάνουμε τις επενδύσεις στο Δίκτυο Διανομής για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίησή του, σε συνέχεια της αυξητικής τάσης που ξεκίνησε το 2020. Η εμπορική μας δραστηριότητα εξελίσσεται συνεχώς καθώς πολύ πρόσφατα διευρύναμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με την εισαγωγή ενός νέου πράσινου προϊόντος, του GreenPass, ενώ εισαγάγαμε και νέα προϊόντα φυσικού αερίου για τους πελάτες μας σε ανταγωνιστικές τιμές, με στόχο την αύξηση της προσφερόμενης αξίας προς αυτούς».

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα