Ενίσχυση εξαγωγών και δυναμική ανάπτυξη του κύκλου εργασιών «έγραψε» η Παπουτσάνης στο α΄ τρίμηνο

Από την αρχή του 2021 η εταιρεία εξυπηρετεί απευθείας τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής

Πρωταθληματικές ήταν οι οικονομικές επιδόσεις της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ για το α΄ τρίμηνο του 2021 καθώς όπως έδειξε η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων η εταιρεία κατάφερε παρά την πανδημική κρίση να ενισχύσει τις εξαγωγές και να αυξήσει τις πωλήσεις της στα επώνυμα προϊόντα, δείκτες που με τη σειρά τους οδήγησαν σε δυναμική ανάπτυξη του κύκλου εργασιών.

Ειδικότερα η Παπουτσάνης κατέγραψε ενίσχυση των εξαγωγών κατά 13%, στα 6,06 εκατ. ευρώ, και αύξηση πωλήσεων στα επώνυμα προϊόντα, τα οποία οδήγησαν σε ανάπτυξη του κύκλου εργασιών κατά 28%, στα 10,29 εκατ.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα βασικά οικονομικά μεγέθη τριμήνου η εικόνα ήταν η εξής:

  • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,74 εκατ. ευρώ, έναντι 0,57 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
  • Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €0,54 εκατ., έναντι €0,47 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Επισκόπηση αποτελεσμάτων

Ένα ακόμη τρίμηνο ανάπτυξης ολοκληρώθηκε για την εταιρεία, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 28% στο πρώτο τρίμηνο του 2021. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανήλθαν σε 10,29 εκατ. ευρώ, έναντι 8,06 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ από την αρχή του 2021 εξυπηρετεί απευθείας τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής.  Αυτή η εξέλιξη επέφερε αντίστοιχη αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης με αποτέλεσμα την αύξηση του δημοσιευμένου κύκλου εργασιών κατά 0,3 εκατ. ευρώ και την ισόποση, αύξηση των εξόδων διάθεσης. Στην περίπτωση που δεν είχε συμβεί αυτή η αλλαγή, ο κύκλος εργασιών θα είχε ανέλθει σε 10 εκατ. ενώ τα έξοδα διάθεσης θα είχαν ανέλθει σε 1 εκατ. ευρώ.

Οι υψηλές επιδόσεις που σημείωσε η εταιρεία στις κατηγορίες των επώνυμων προϊόντων και των παραγωγών για τρίτους συνέβαλλαν σημαντικά στην επέκταση του κύκλου εργασιών της.

Η εξαγωγική δραστηριότητα της Παπουτσάνης ενισχύθηκε κατά 13% το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 6,06 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 59% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Το 24% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 4% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, το 58% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 14% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Το μικτό κέρδος, επηρεαζόμενο θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων και τη μείωση του παραγωγικού κόστους, συνέπεια των επενδύσεων που υλοποιεί η εταιρεία, ανήλθε σε 2,96 εκατ. ευρώ έναντι 2,11 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, βελτιωμένο κατά 40%. Το μικτό περιθώριο κέρδους εμφάνισε βελτίωση και ανήλθε σε 29% έναντι 26% το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,74 εκατ. ευρώ έναντι 0,57 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 βελτιωμένα κατά 29%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,54 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.  Ο βελτιωμένος φορολογικός συντελεστής το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το τρέχον, οφείλεται στην χρήση των τελευταίων φορολογικών ζημιών από παρελθούσες οικονομικές χρήσεις.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν (για τον Όμιλο και την Εταιρεία) σε κέρδη 1,22 εκατ. έναντι κερδών 1,0 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020. 

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

Επώνυμα Προϊόντα

Η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων της Παπουτσάνης παρουσίασε αύξηση κατά 107% το πρώτο τρίμηνο του 2021, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Μη λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη μεταβολή στον τρόπο τιμολόγησης λόγω απευθείας εξυπηρέτησης των μεγάλων αλυσίδων λιανικής η κατηγορία αυτή θα παρουσίαζε αύξηση 82%.  Στην ανάπτυξη της κατηγορίας έχει συντελέσει η απευθείας προσέγγιση του οργανωμένου λιανεμπορίου, η ενίσχυση του πλάνου επικοινωνίας και προώθησης των επωνύμων προϊόντων, η είσοδος σε νέες προϊοντικές κατηγορίες, όπως τα αντισηπτικά και απολυμαντικά επιφανειών, αλλά και η αύξηση της ζήτησης στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής γενικότερα.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα

Η κατηγορία των ξενοδοχειακών προϊόντων το τρέχον τρίμηνο εμφάνισε σημαντική συρρίκνωση κατά 70%, δεδομένου ότι πέρυσι κατά το πρώτο τρίμηνο η ξενοδοχειακή αγορά λειτουργούσε σε μεγάλο βαθμό ειδικά στο εξωτερικό, ενώ φέτος πρακτικά ήταν παντού κλειστή.  Η συγκεκριμένη κατηγορία αναμένεται να ανακάμψει, ως ένα βαθμό, από το τέλος του δευτέρου, αρχές τρίτου τριμήνου του 2021 οπότε προβλέπεται να αρχίσει η αποκατάσταση του τουρισμού και των ταξιδιών.  Την ίδια περίοδο ξεκινά και η υλοποίηση των νέων συνεργασιών με διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες στην Ευρωπαϊκή αγορά που θα ενισχύσει περεταίρω την κατηγορία.

Προϊόντα Τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα)

Η συγκεκριμένη κατηγορία αναπτύχθηκε κατά 62% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020. Στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων συνέβαλλε η περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες του εξωτερικού.

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών

Η συγκεκριμένη κατηγορία απευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού και εμφάνισε μείωση κατά 21% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους λόγω της τότε εξαιρετικά αυξημένης ζήτησης.  Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι λόγω νέων συνεργασιών αλλά και της έναρξης λειτουργίας της νέας μονάδας παραγωγής συνθετικής σαπωνόμαζας αυτή η υστέρηση θα καλυφθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα.

Επιχειρηματική Προοπτική

Στόχος της διοίκησης της εταιρείας παραμένει η ενίσχυση του κύκλου εργασιών της με παράλληλη ενίσχυση της κερδοφορίας, ο έλεγχος των παραγωγικών και λειτουργικών εξόδων της και η επικέντρωση σε καινοτόμα προϊόντα που προάγουν την αειφορία.  Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι σε εξέλιξη ήδη από τις αρχές του 2020 το νέο επενδυτικό της πλάνο που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο ήμισυ του τρέχοντος έτους και ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Παπουτσάνης στην Ευρωπαϊκή αγορά,  ως μίας από τις μεγαλύτερες, πιο σύγχρονες και καινοτόμες μονάδες παραγωγής σαπώνων και καλλυντικών.

Μενέλαος Τασόπουλος (CEO Παπουτσάνης ΑΒΕΕ):  «Πρώτη προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και λοιπών συνεργατών μας»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα τριμήνου ο διευθύνων σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, Μενέλαος Τασόπουλος, δήλωσε σχετικά:

«Όπως και η προηγούμενη χρονιά, έτσι και η φετινή αναμένεται να είναι περίοδος ιδιαίτερων συνθηκών με μεγάλη μεταβλητότητα και αρκετή ανασφάλεια τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς. Σε αυτό το τόσο απαιτητικό περιβάλλον, πρώτη προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και λοιπών συνεργατών μας λαμβάνοντας κάθε φορά τα βέλτιστα μέτρα προστασίας ανεξαρτήτως οποιονδήποτε άλλων παραμέτρων.

Όσον αφορά την πορεία της εταιρίας το 2021 πιστεύουμε ότι και αυτή τη χρονιά θα σημειώσουμε σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της εταιρίας σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιούμαστε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η έμφασή μας παραμένει στην ανάπτυξη νέων εμπορικών πρωτοβουλιών, την επέκταση των επενδυτικών μας σχεδίων, την υλοποίηση ενεργειών για την προώθηση των προϊόντων της εταιρείας και την είσοδο σε νέες κατηγορίες προϊόντων με γνώμονα τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια».

 

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα