Ημερίδες για τη Φιλαναγνωσία και τα Πνευματικά Δικαιώματα

Στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων, 15-16 Απριλίου

Το Δίκτυο Πολιτισμού του δήμου Αθηναίων, με τη στήριξη της «Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» και του ΟΣΔΕΛ, διοργανώνει δύο σημαντικές ημερίδες για τον χώρο του βιβλίου και των πνευματικών δικαιωμάτων.Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων, (Π. Ράλλη και Πειραιώς, 3ος όροφος).

Ημερίδα: «Φιλαναγνωσία στην πράξη: Λέσχες ανάγνωσης/αφήγησης και εργαστήρια δημιουργικής γραφής»

Το Δί­κτυο Πο­λι­τι­σμού του δή­μου Αθη­ναί­ων με τη στή­ρι­ξη της “Αθή­να 2018 Πα­γκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βι­βλί­ου” και του ΟΣ­ΔΕΛ, διορ­γα­νώ­νει ημε­ρί­δα για τη Φι­λα­να­γνω­σία η οποία θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί τη Δευ­τέ­ρα 15 Απρι­λί­ου στο Σε­ρά­φειο του δή­μου Αθη­ναί­ων (3ος όρο­φος, Π.Ραλ­λη και Πει­ραιώς).

Συ­γκε­κρι­μέ­να:

Τη Δευ­τέ­ρα 15 Απρι­λί­ου στο Σε­ρά­φειο και ώρα 15:00-20:00, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί Ημε­ρί­δα με τί­τλο «Φι­λα­να­γνω­σία στην πρά­ξη: Λέ­σχες ανά­γνω­σης/αφή­γη­σης και ερ­γα­στή­ρια δη­μιουρ­γι­κής γρα­φής». Σκο­πός εί­ναι να διε­ρευ­νη­θεί κα­τά πό­σο η φι­λα­να­γνω­σία συν­δέ­ε­ται με τον κοι­νω­νι­κό εγ­γρα­μα­τι­σμό και βοη­θά στην εξέ­λι­ξη και κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση του ανα­γνώ­στη και τη γε­νι­κό­τε­ρη σχέ­ση του με το βι­βλίο. Μπο­ρεί­τε να δεί­τε το ανα­λυ­τι­κό πρό­γραμ­μα και τους ομι­λη­τές εδώ.

Ημερίδα: «Ψηφιακά Μέσα και Πνευματικά Δικαιώματα»

Το Δί­κτυο Πο­λι­τι­σμού του δή­μου Αθη­ναί­ων με τη στή­ρι­ξη της “Αθή­να 2018 Πα­γκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βι­βλί­ου” και του ΟΣ­ΔΕΛ, διορ­γα­νώ­νει ημε­ρί­δα για τα Πνευ­μα­τι­κά Δι­καιώ­μα­τα στα Ψη­φια­κά Μέ­σα η οποία θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Τρί­τη 16 Απρι­λί­ου στο Σε­ρά­φειο του δή­μου Αθη­ναί­ων (3ος όρο­φος, Π. Ράλ­λη και Πει­ραιώς).

Συ­γκε­κρι­μέ­να:

Την Τρί­τη 16 Απρι­λί­ου στο Σε­ρά­φειο και ώρα 15:00-20:00, θα διε­ρευ­νη­θεί το κρί­σι­μο ζή­τη­μα των πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των στην ημε­ρί­δα με τί­τλο «Ψη­φια­κά Μέ­σα και Πνευ­μα­τι­κά Δι­καιώ­μα­τα».

Σκο­πός της ημε­ρί­δας εί­ναι να φέ­ρει σε επα­φή τους δη­μιουρ­γούς και ιδιο­κτή­τες πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των με τους “χρή­στες” αυ­τού του πε­ριε­χο­μέ­νου, να γί­νουν σα­φείς οι αλυ­σί­δες αξί­ας που δη­μιουρ­γού­νται και να επε­ξη­γη­θεί πώς η γνώ­ση των αρ­χών και των δια­δι­κα­σιών μπο­ρεί να εί­ναι ωφέ­λι­μη και για τις δύο πλευ­ρές.

Διαβάστε επίσης