Κέρδη 12,3 εκατ. ευρώ για την Alpha Bank στο εξάμηνο

Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας καταγράφεται στην Alpha Bank όπως προκύπτει στα αποτελέσματα εξαμήνου, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο να ανέρχονται σε ευρώ 37,1 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018, αυξημένα κατά ευρώ 1,2 δισ. το β΄ τρίμηνο. Τον Αύγουστο 2018, τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά ευρώ 0,9 δισ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 111% στο τέλος Ιουνίου 2018 έναντι 132% τον Ιούνιο 2017.

Περαιτέρω βελτίωση και στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά ευρώ 2,4 δισ. και των Δανείων σε Καθυστέρηση κατά ευρώ 2,3 δισ. σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Καλύψεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανήλθε σε 50%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 105%.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 103,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2018. Ο φόρος εισοδήματος για τον Όμιλο ανήλθε σε 91 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2018, επηρεασμένος από φορολογητέα κέρδη υψηλότερα των λογιστικών. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 12,3 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2018.

Με αφορμή την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Δημήτριος Π. Μαντζούνης, δήλωσε:

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, επετύχαμε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και παράλληλα διατηρήσαμε υψηλές προβλέψεις, καθώς εφαρμόζουμε το σχέδιό μας για τη μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων.

»Η Alpha Bank παρέμεινε πρώτη σε κεφαλαιακή επάρκεια μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και βελτίωσε περαιτέρω τη ρευστότητά της, ενώ η εισροή καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά και η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος βαίνει προς πλήρη εξάλειψη. Επιπλέον, διατηρήθηκε αμετάβλητη η γραμμή χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ύψους Ευρώ 3,1 δισ., παρά την άρση αποδοχής των Ελληνικών Ομολόγων ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ.

»Η έξοδος της Ελλάδος από το 3ο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την οικονομία. Καθώς η χώρα αρχίζει να κινείται σε πορεία αναπτύξεως, μας δίδεται η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τόσο το θετικό κλίμα για την Ελλάδα, όσο και τη συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη. Η συνέχιση των δομικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την πλήρη ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική Οικονομία, τη μείωση του κόστους δανεισμού και την επιτυχή επάνοδο στις διεθνείς αγορές χρήματος».

 

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση

Στο τέλος Ιουνίου 2018, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε ευρώ 8,9 δισ., με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να αυξηθεί κατά 14 μονάδες βάσεως το β΄ τρίμηνο, σε 18,5%, επηρεασμένος θετικά από τη μείωση των Σταθμισμένων για τον Κίνδυνο Στοιχείων του Ενεργητικού, ως αποτέλεσμα κυρίως του χαμηλότερου πιστωτικού κινδύνου, τα οποία αντιστάθμισαν τα αποτελέσματα της περιόδου καθώς και τη χαμηλότερη αποτίμηση του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου. Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης διαμορφώνεται σε 15,5%, λαμβανομένης υπ’ όψιν της πενταετούς μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2395 από την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9. Οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις στο τέλος Ιουνίου 2018 ανήλθαν σε ευρώ 4,7 δισ., ενώ οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις που δύνανται να μετασχηματισθούν σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου διαμορφώθηκαν σε ευρώ 3,3 δισ. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε ευρώ 7,8 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε ευρώ 5,1.

Στο τέλος Ιουνίου 2018, τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 48,1 δισ., μειωμένα κατά 1,2% ή κατά ευρώ 0,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως του χαμηλότερου πιστωτικού κινδύνου.

 

Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας

Το β΄ τρίμηνο 2018, το ύψος της χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά ευρώ 2 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε ευρώ 5,9 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων στην Ελλάδα κατά ευρώ 1,2 δισ., καθώς και της αυξήσεως των διατραπεζικών συναλλαγών (repos) κατά ευρώ 0,9 δισ. H χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε 2,5 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2018, μειωμένη κατά 4,5 δισ. ευρώ από το τέλος του 2017 και 8,9 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Στο τέλος Αυγούστου 2018, η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε 1,1 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο τέλος Αυγούστου 2018, παρέμεινε αμετάβλητη σε 3,1 δισ. ευρώ παρά την άρση αποδοχής των Ομολόγων και των Εντόκων Γραμματίων εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση, καθώς η Τράπεζα αντικατέστησε τα Ελληνικά Ομόλογα με άλλα, αποδεκτά προς χρηματοδότηση, ενέχυρα. Οι διατραπεζικές συναλλαγές (repos) το β’ τρίμηνο 2018 σημείωσαν άνοδο και διαμορφώθηκαν σε 3,4 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2018.

Το β΄ τρίμηνο 2018, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 2,4 δισ. Ευρώ  σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 24,6 δισ. ευρώ. Στο τέλος Ιουνίου 2018, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 51,9%, με τον Δείκτη Καλύψεως Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων να ανέρχεται σε 50%. Το β΄ τρίμηνο 2018, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την καθοδική τους πορεία, μειώθηκαν κατά 2,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 16,5 δισ. ευρώ. Στο τέλος Ιουνίου 2018, ο Δείκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 35,6% έναντι 35,2% το προηγούμενο τρίμηνο, ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ανήλθε σε 73%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 127%. Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων στο τέλος Ιουνίου 2018 διαμορφώθηκε σε 34,5%, 36,2% και 39%, ενώ το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 83%, 50% και 94%, αντιστοίχως.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα