Όλη η απόφαση-κόλαφος της ΕΕΑ για ΠΑΟΚ-Ξάνθη

Σημεία και τέρατα αναγράφονται στο πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού στο ζήτημα της καταγγελίας του Ολυμπιακού, που αφορά την εμπλοκή σε πολυϊδιοκτησία του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης.

Τα όσα αναγράφονται και τα αποδεικτικά στοιχεία, αναδεικνύουν τους δεσμούς αίματος των δύο ΠΑΕ, μέσω των εταιρειών VIALAND και RFA.

H ιστοσελίδα μας iapopsi.gr δεν θα καταφύγει σε κρίσεις, αφήνοντας τους αναγνώστες της να σχηματίσουν ιδίαν αντίληψη διαβάζοντας αναλυτικά αποσπάσματα από την απόφαση και στο τέλος αναλυτικά αυτούσια την απόφαση.

Αποσπάσματα από την 84σελίδων απόφαση της ΕΕΑ:

Απέκρυψε στοιχεία η Ξάνθη

«Ζητήθηκαν από την ΕΕΑ πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις τις οποίες η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. παρείχε με το από 12.03.2019 υπόμνημά της αποκρύπτοντας ωστόσο ότι η μεταβίβαση είχε ήδη συντελεσθεί πριν την 31.12.2018».

 

Τρεις ιδιότητες είχε ο Χαλαβαζής

«Ακόμα πιο σοβαρό στοιχείο για τη σκόπιμη και ύποπτη συμπεριφορά των εκπροσώπων της ΠΑΕ είναι το γεγονός ότι στη συζήτηση της 07.03.2019 παρέστη ο Νικόλαος Χαλαβαζής, δηλαδή εμφανίσθηκε ενώπιον των μελών της Επιτροπής υπό την ιδιότητά του ως μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της ΒΙΑΜΑΡ, αλλά και πάλι δεν ένοιωσε την ανάγκη, την υποχρέωση και την ευθύνη, όπως επιτάσσει η κοινή λογική και η συγκυρία των γεγονότων να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής ενώπιον των οποίων ευρίσκετο. Όταν μάλιστα από την 23.11.2018 είχε και τρίτη ενδιαφέρουσα ιδιότητα, δηλαδή του Διαχειριστή για αόριστο μάλιστα χρόνο της εταιρείας INSPORTS, η οποία είχε αγοράσει τις μετοχές της ΒΙΑΜΑΡ, δηλαδή της εταιρείας (BΙAMAP) της οποίας ήταν Αντιπρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου. Εκτός αυτού ακόμα σημαντικό στοιχείο ενισχυτικό της παραπάνω σκέψεως είναι το ότι στην ίδια συνεδρίαση παρέστη και ο δικηγόρος της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Γεώργιος Στράτος για την ανάπτυξη της υπόθεσης. Είναι εμφανές λοιπόν και από το παραπάνω γεγονός και από τα κατωτέρω άλλα που θα αναλυθούν, ότι ουδεμία δικαιολογία υπάρχει για τον ευτελισμό και την παραπλάνηση της Επιτροπής».

 

Στο διάστημα 23/11/2018 έως 23/12/2018 πουλήθηκε η Ξάνθη

«Όπως προκύπτει από το ιστορικό που εκτέθηκε παραπάνω, η INSPORTS προέβη στην απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, χωρίς να λάβει την προηγούμενη άδεια που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 69 του Ν. 2725/1999. Ειδικότερα η εταιρεία αυτή παρότι υπέβαλε στις αρχές Δεκεμβρίου 2018 αίτημα χορήγησης της άδειας αυτής, ενόψει της σκοπούμενης τότε απόκτησης κρίσιμων μετοχών, δεν ανέμενε τη εξέταση του αιτήματος της από την Ε.Ε.Α. και τη χορήγηση της σχετικής άδειας αλλά κατά το από 23.11.2018 έως 31.12.2018 χρονικό διάστημα προέβη στην παράτυπη αγορά των μετοχών. Δηλαδή η αγορά αυτή των μετοχών έλαβε χώρα σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης της απαιτούμενης άδειας, όπως προκύπτει και από τις βεβαίας χρονολογίας οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. και INSPORTS του 2018, οι οποίες διαψεύδουν απόλυτα τους ισχυρισμούς της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. Συνεπώς τόσο η υποσχετική όσο και η εκποιητική δικαιοπραξία της απόκτησης των μετοχών έλαβαν χώρα κατά το από 23.11.2018 έως 31.12.2018 χρονικό διάστημα».

 

Πόρισμα

«Με βάση όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα, κατά την κρίση της Ε.Ε.Α., κατά πλειοψηφία, (4-1) (Πρόεδρος, Αρκούδης, Μαρούπα, Φαραντούρης) προκύπτει ότι η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. έχει διαπράξει την παράβαση του άρθρου 69 παρ. 3 Ν. 2725/1999, δηλαδή της μεταβίβασης των μετοχών της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ από τη ΒΙΑΜΑΡ προς την INSPORTS χωρίς την προβλεπόμενη άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού».

 

Διαχειριστής VIALAND και ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ ο Χαλαβαζής

«Ο διαχειριστής της ΙΚΕ μάλιστα ήταν πρόσωπο του διοικητικού συμβουλίου και των δύο εταιρειών VIALAND και ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ. Ήταν ο οικονομολόγος που «έτρεχε» τις δύο εταιρείες κ. Χαλαβαζής και δεν μπορεί να ξεπεραστεί η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ για την μεταβίβαση των μετοχών της, τουλάχιστον από τις 7/3/2018 κι εντεύθεν και να μην καταλογισθεί η διαδικασία αυτή ως παράβαση αλλά ως μία από τις περισσότερες ατυχείς συμπτώσεις, όπως διατείνεται η ΠΑΕ».

 

Πόρισμα

«Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 12 Ν. 2725/1999 και μετά την κατά πλειοψηφία (4-1) διαπίστωση τέλεσης της πράξεως-παραβάσεως του άρθρου 69 παρ. 3 από την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, πρέπει να διαβιβασθεί η απόφαση αυτή ως «Έκθεση» στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο για την επιβολή της προβλεπόμενης ποινής, χαρακτηριζόμενης της πράξης που της αποδόθηκε ως «Βαρεία», επειδή άπτεται του δημοσίου συμφέροντος, καθώς αφορά τη νομιμότητα της Διοίκησης και του Μετοχολογίου της ελεγχόμενης ΠΑΕ, με δεδομένο ότι από τον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ δεν δίνεται ουδεμία εναλλακτική λύση εκτός τους χαρακτηρισμού της πράξεως ως βαρείας (βλ. Παράρτημα Α, Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2019)».

 

Με ψευδή στοιχεία η αδειοδότηση της Ξάνθης

«Στην προκειμένη περίπτωση εάν κατά τον χρόνο έκδοσης της αδειοδότησης της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ εγνώριζε την ήδη τελεσθείσα παράβαση του άρθρου 69 παρ. 12 Ν. 2725/1999 όπως έχει περιγράφει και η οποία αφορά το δημόσιο συμφέρον δεν θα χορηγούσε άδεια. Η αδειοδότηση έλαβε χώρα με βάση ψευδή στοιχεία τα οποία προσεκόμισε η ελεγχόμενη ΠΑΕ. Συνεπώς με βάση τον επιτακτικό κανόνα της προαναφερόμενης διάταξης πρέπει να ανακληθεί το χορηγηθέν πιστοποιητικό συμμετοχής της παραπάνω ΠΑΕ, θεωρούμενου ως μηδέποτε εκδοθέντος και συνεπώς η ανάκλησή του αναφέρεται στον χρόνο έκδοσής του, δεδομένου ότι η παραβατική συμπεριφορά της ΠΑΕ υπήρχε κατά τον χρόνο έκδοσης, χωρίς να είναι γνωστή στην Ε.Ε.Α.».

 

Πόρισμα

«Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 3 εδ. τρίτο άρθρου 77Α Ν. 2725/1999 “Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Ν. 2725/1999, με τις οποίες προβλέπεται η μη χορήγηση πιστοποιητικού περί τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον Ν. 2725/1999 και αφορούν το δημόσιο συμφέρον, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εκδίδει πόρισμα ελέγχου πλήρως αιτιολογημένο, το οποίο διαβιβάζει στην οικεία Ομοσπονδία, η οποία προκαλεί τον πειθαρχικό έλεγχο της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. που υπέπεσε στην παράβαση σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα που προβλέπει ποινές για τις παραβάσεις αυτές”, κρίνεται ομόφωνα ότι η απόφαση αυτή ως Πόρισμα πρέπει να διαβιβασθεί στην οικεία Ομοσπονδία για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών.

Τέλος πρέπει να διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την πράξη της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης».

 

Ίδιες διοικήσεις σε VIALAND και Ξάνθη

«Το Δ/κό Συμβούλιο της VIALAND Α.Ε. (του οποίου η διάρκεια θητείας είναι από τις 20.06.2022) σήμερα είναι τετραμελές και αποτελείται από τους 1) Νικόλαο Χαλαβαζή, Πρόεδρο, 2) Αριστείδη Πιαλόγλου, Αντιπρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, 3) Χρήστο Πανόπουλο, Μέλος και 4) Πολυχρόνη Συγγελίδη, Μέλος. Εξ αυτών ο Νικόλαος Χαλαβαζής είναι παράλληλα και Μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και Διαχειριστής της INSPORTS ΙΚΕ, ο Αριστείδης Πιαλόγλου είναι Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και οι Χρήστος Πανόπουλος και Πολυχρόνης Συγγελίδης είναι εμμέσως μέτοχοι της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. δια της INSPORTS ΙΚΕ».

 

Τα ίδια πρόσωπα στη μεταβίβαση των μετοχών της RFA

«Ταύτιση προσώπων ως μελών των Δ.Σ. των δύο εταιρειών παρατηρείται και για την περίοδο μετά τη μεταβίβαση των μετοχών της VIALAND στην RFA Trading Consulting, η οποία καθ’ ομολογία της RFA Trading and Consulting Ltd έλαβε χώρα στις 30.08.2018».

 

Ίδιοι μέτοχοι στη VIALAND και στην Ξάνθη, και μετά τη μεταβίβαση στην RFA

«Τέλος ο Χρήστος Πανόπουλος και ο Πολυχρόνης Συγγελίδης παρέμειναν μέλη στο Δ.Σ. της VIALAND και μετά τη μεταβίβασή της στην RFA, ενώ ταυτόχρονα παρέμειναν απώτεροι μέτοχοι της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο Νικόλαος Χαλαβαζής, παράλληλα με τις ιδιότητες του ως Προέδρου της VIALAND και μέλους του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. είναι ταυτόχρονα και Αντιπρόεδρος της ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. καθώς και μοναδικός διαχειριστής για αόριστο χρόνο της 1NSPORTS στην οποία μεταβιβάσθηκαν κατά το από 23.11.2018 έως 31.12.2018 (όπως προεκτέθηκε χωρίς άδεια της Ε.Ε.Α.) οι μετοχές της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ που κατείχαν μέσω ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. οι Χρήστος Πανόπουλος και Πολυχρόνης Συγγελίδης».

 

Κυριαρχική επιρροή η VIALAND στην ΠΑΕ Ξάνθη

«Από τα στοιχεία του φακέλου ωστόσο προκύπτει η ύπαρξη τόσο οικονομικών όσο και διαρθρωτικών δεσμών εξάρτησης μεταξύ των δύο εταιρειών, οι οποίοι θεμελιώνουν τη δυνατότητα άσκησης κυριαρχικής επιρροής από τη VIALAND επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. Ειδικότερα, από τα στοιχεία που παρατίθενται στο ιστορικό παρατηρείται μια σταθερή ανά τα έτη ταύτιση των μελών του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. με μέλη του Δ.Σ. της VIALAND, μάλιστα δε οι απώτεροι τυπικοί ελέγχοντες μέτοχοι της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. ήταν και παραμένουν μέλη του Δ.Σ. της VIALAND».

 

Πανόπουλος και Συγγελίδης ασκούσαν κυριαρχική επιρροή στην ΠΑΕ Ξάνθη

«Από όλα τα παραπάνω, και ιδία από τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της VIALAND Α.Ε. των Πανόπουλου και Συγνελίδη, που είναι ταυτοχρόνως και οι απώτεροι μέτοχοι της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο., καθώς και από την ταύτιση και των δύο άλλων μελών του Δ.Σ. της VIALAND Αρ. Πιαλόγλου, νόμιμο εκπρόσωπο της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και τοποθετηθέντα μετά την απόκτηση της VIALAND από την RFA, αλλά και τον Χαλαβαζή, Πρόεδρο της VIALAND, νόμιμο εκπρόσωπο της INSPORTS και μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. προκύπτει ότι η VIALAND δύναται να ασκεί και ασκεί, συνεπώς κατά την έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 69 Ν. 2725/1999 δικαιώματα διοίκησης και κυριαρχική επιρροή επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και σε κάθε περίπτωση δυνατότητα συμμετοχής – επιρροής στη διοίκηση ή λειτουργία όπως αναλύθηκε κατά τη μείζονα σκέψη. Σε κάθε περίπτωση, οι μέτοχοι της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. Χρ. Πανόπουλος και Πολ. Συγγελίδης, που είναι τυπικά σε θέση να ασκήσουν τέτοια φύσης δικαιώματα, είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ. της VIALAND. Είναι δε πασίδηλο στο χώρο του ποδοσφαίρου ότι το πρόσωπο που ρυθμίζει τις τύχες της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο και αποφασιστικό τα τελευταία τριάντα ένα χρόνια είναι ο Χρ. Πανόπουλος, που όπως προκύπτει από τα επίσημα κατατεθειμένα στοιχεία των δύο εταιρειών στο ΓΕΜΗ διαχρονικά δεν είχε καμία εμπλοκή στα Δ.Σ. της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. ενώ ήταν μέλος του Δ.Σ. της VIALAND Α.Ε. από την πρώτη ημέρα σύστασης της Εταιρείας».

 

Η RFA μεταβιβάστηκε στον Καλπαζίδη

Περαιτέρω όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και την ακροαματική διαδικασία, η RFA Trading arid Consulting Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές (private company limited by shares) που συστάθηκε στην Κύπρο την 26.4.2013 υπό την αρχική ονομασία RFA INVESTMENT AND CONSULTING MANAGEMENT LIMITED από τον Anton Khodarev με αντικείμενο της δραστηριότητας της το γενικό εμπόριο, τις εισαγωγές – εξαγωγές και την ενασχόληση με οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα που αφορά οποιοδήποτε είδος αγαθών, υλών, εμπορευμάτων ή πραγμάτων. Επίσης δεν είχε οποιαδήποτε ενασχόληση με τουριστικές επιχειρήσεις Ο Anton Khodarev από το Μάιο του 2012 ως το Δεκέμβριο του 2012 συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ως εκπρόσωπος του Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη. Η εταιρεία σήμερα έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της επί της οδού Τεμπών 30, Έγκωμη 2408 Λευκωσία. Η RFA Trading and Consulting μεταβιβάστηκε την 29.12.2014 από τον Khodarev στον Ιωάννη Καλπαζίδη, ο οποίος έκτοτε είναι μοναδικός μέτοχος και τελικός δικαιούχος (ultimate beneficiary owner) των μετοχών της. Το τίμημα της μεταβίβασης αλλά και η πηγή των εισοδημάτων του Ιωάννη Καλπαζίδη για την απόκτηση των μετοχών της εταιρείας δεν προκύπτουν από κανένα απολύτως στοιχείο, ούτε προσκομίσθηκαν οι φορολογικές δηλώσεις των φορολογικών ετών 2015 και προηγούμενες παρά το γεγονός ότι εζητήθηκαν».

 

Παναγόπουλος και Συγγελίδης έλαβαν από 1.650.000 ευρώ έκαστος από την RFA

«Ο I. Καλπαζίδης πέραν της θέσης του ως μέλους του Δ.Σ. σε πλείστες όσες εταιρείες συμφερόντων Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη, από την ακροαματική διαδικασία αλλά και το υπόμνημα της RFA που κατατέθηκε ενώπιον της Ε.Ε.Α. προέκυψε περαιτέρω ότι είναι συγγενής τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, εξ αίματος με τον Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη, πρόεδρο του Δ.Σ. της ΓΊΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. και εξ αγχιστείας με τη σύζυγό του Κυριακή Σαββίδου και όπως αναφέρεται κατωτέρω μετόχου της BELTERRA HOLDINGS Ltd.

Στις 20 Νοεμβρίου 2018 μεταξύ της RFA Trading and Consulting Ltd, ιδιοκτησίας του I. Καλπαζίδη και του Πολύχρονη Συγγελίδη υπεγράφη συμφωνητικό αγοραπωλησίας μετοχών αναφορικά με την απόκτηση από πλευράς RFA, 188.861 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας VIALAND Α.Ε. από τον Πολύχρονη Συγγελίδη, ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ εκάστης, που αντιστοιχούσαν στο 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, έναντι τιμήματος 1.650.000 Ευρώ. Επίσης στις 20 Νοεμβρίου 2018 μεταξύ της RFA Trading and Consulting Ltd και του Χρήστου Πανοπούλου υπεγράφη συμφωνητικό αγοραπωλησίας μετοχών αναφορικά με την απόκτηση 188.861 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας VIALAND Α.Ε. από τον Χρ. Πανόπουλο, ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ εκάστη που αντιστοιχούσαν στο 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, έναντι τιμήματος 1.650.000 Ευρώ. Με τον τρόπο αυτό η RFA Trading and Consulting Ltd κατέστη αποκλειστική κύριος του 100% των μετοχών της VIALAND Α.Ε.».

 

Πόρισμα

«Από τα ανωτέρω προκύπτει μετά βεβαιότητος ότι η VIALAND Α.Ε., όχι μόνο έχει αποκτήσει δικαιώματα διοίκησης επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. κατά την έννοια του άρθρου 69 παρ.9 Ν.2725/1999, αλλά επιπλέον στην πραγματικότητα, α) Είναι συνδεδεμένες εταιρείες, β) Είναι συνδεδεμένα μέρη κατά τον Κανονισμό της ΟΥΕΦΑ για την Αδειοδότηση των Συλλόγων και γ) Θεωρείται ότι η VIALAND Α.Ε. έχει αποκτήσει τον έλεγχο επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. σύμφωνα τόσο με το Εθνικό Δίκαιο όσο και με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ελέγχου συγκεντρώσεως επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου η RFA Trading and Consulting Ltd αποκτώντας τις μετοχές της VIALAND Α.Ε. από 30.08.2018 άλλως από 20.11.2018, απέκτησε τη δυνατότητα να ασκήσει, και. ασκεί κυριαρχική επιρροή επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και συνεπώς έχει αποκτήσει δικαιώματα διοίκησης επί αυτής κατά την έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 69 του Μ. 2725/1999».

 

Μέτοχοι BELTERRA και DIMERA η οικογένεια Σαββίδη

«Η BELTERRA HOLDINGS Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Τεμπών 30, Έγκωμη, όπως και η έδρα της RFA Trading and Consulting Ltd. Μέτοχοι της εταιρείας είναι η Κυριακή Σαββίδου με ποσοστό 9% και ο Νίκος Σαββίδης (υιός του Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη) με ποσοστό 91%. Η DIMERA Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που εδρεύει επίσης στη Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Τεμπών 30, Έγκωμη, όπως και η έδρα της RFA Trading and Consulting Ltd. Μέτοχοι της εταιρείας είναι ο Γιώργος Σαββίδης με ποσοστό 6,40% (έτερος υιός του Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη), ο Νίκος Σαββίδης με ποσοστό 11,90% και η BELTERRA HOLDINGS Ltd με ποσοστό 81,70%. Η DIMERA Ltd είναι με ποσοστό 79,27% κάτοχος της πλειοψηφίας των μετοχών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στην οποία Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου είναι ο Ιωάννης (Ιβάν) Σαββίδης και μέλος του Δ/κού Συμβουλίου είναι ο Γεώργιος Σαββίδης».

 

Ομογενειακό δάνειο-λαιμητόμος

«Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου (βλ. την από 15.1.2020 επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., την από 15.1.2020 επιστολή της ALPHABANK, το από 23.1.2020 υπόμνημα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπό στοιχείο VIII «Το ομολογιακό δάνειο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ» (σελ. 40-41), το από 23.1.2020 υπόμνημα της Dimera Ltd (παρ. 37), τα προσκομιζόμενα ως Τεκμήριο 11 Ιδιωτικά Συμφωνητικά Μεταβίβασης Ομολογίας Ομολογιακού Δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές με ημερομηνίες 27.6.2018, 12.7.2018 και 30.7.2018 μεταξύ της Dimera Ltd ως πωλήτριας και του Ιωάν. Καλπαζίδη ως αγοραστή και την κίνηση του υπ’ αριθμ. 5239-076102-334 λογαριασμού που διατηρεί η Dimera Ltd στην Τράπεζα Πειραιώς για το διάστημα από 28.6.2018 ως 31.7.2018, το καλοκαίρι του 2018 ο I. Καλπαζίδης μετέφερε από λογαριασμό που διατηρεί η Dimera Ltd στην Τράπεζα Πειραιώς κεφάλαια ύψους 6.683301 ευρώ, με τρεις καταβολές ύψους 4.999.730 ευρώ> 999.730 ευρώ και 683.841 ευρώ εκάστη».

 

Πόρισμα

«Από το ιστορικό που εκτέθηκε ανωτέρω, τα έγγραφα του φακέλου και τα εν γένει στοιχεία της όλης διαδικασίας, ακόμα και από την επίσκεψη και την αυτοψία των εγκαταστάσεων (προπονητικών, γηπεδικών και ξενοδοχειακών) της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. που συνεισέφερε ως γνώση στη διαδικασία το μέλος της Επιτροπής Ειρήνη Μαρούπα, προκύπτει αβίαστα ότι η RFA Trading and Consulting Ltd και ο μοναδικός μέτοχος αυτής Ιωάννης Καλπαζίδης ενήργησαν ως παρένθετα πρόσωπα της Dimera Ltd, μητρικής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. κατά την απόκτηση μετοχών της VIALAND, η οποία ασκεί και σε κάθε περίπτωση δύναται να ασκεί δικαιώματα διοίκησης επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο., κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 69 Ν. 2725/1999 και της περ. ε’ τηςπαρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

Κατά την κρίση της Ε.Ε.Α., κατά πλειοψηφία (4-1) μειοψηφούντος του Χρ. Δερδεμέζη, από τα ανωτέρω στοιχεία αποδεικνύεται ο ρόλος της RFA Trading and Consulting Ltd, της θυγατρικής αυτής VIALAND Α.Ε., της οικογένειας Σαββίδη και του ομίλου BELTERRA και της DIMERA μέσω των οποίων αποκτούν δικαιώματα διοίκησης επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο., και του I. Καλπαζίδη, ως παρένθετων προσώπων, απορριπτομένων ως αβάσιμων των αντίθετων ισχυρισμών των ελεγχόμενων εταιρειών. Περαιτέρω η ύπαρξη παρένθετων προσώπων της RFA Trading and Consulting Ltd και του Ιωάννη Καλπαζίδη και ο σκοπός καταστρατήγησης της απαγόρευσης περί πολύ ιδιοκτησίας που καταδείχθηκε από τα ανωτέρω, δεν καταλείπουν καμμία αμφιβολία ότι τελέσθηκε η εν λόγω παράβαση σε γνώση και με υπαιτιότητα των οργάνων διοίκησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. Ειδικότερα, τα εν λόγω παρένθετα πρόσωπα λειτουργούσαν καθ’ υπόδειξη της μητρικής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. και των απώτερων μετόχων της, όπως και του Προέδρου του Δ.Σ. αυτής, με τους οποίους διατηρούν διαρκείς χρόνιες σχέσεις και δεσμούς οικονομικούς, επαγγελματικούς και οικογενειακούς, με τελευταία ένδειξη αυτή της συμμετοχής του Ιωαν. Καλπαζίδη στο ομολογιακό δάνειο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. κατόπιν μεταβίβασης των ομολογιών από τη Dimera Ltd.

Επιπροσθέτως η εν λόγω παράβαση τελέσθηκε και με υπαιτιότητα των οργάνων της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ A.G., οι απώτεροι μέτοχοι της οποίας, πλέον μέσω της INSPORTS ήταν πωλητές των μετοχών της VIALAND στην RFA Trading and Consulting Ltd, παρέμειναν δε στο Δ.Σ. της πρώτης ακόμα και μετά την αποξένωσή τους από τις μετοχές με προφανή σκοπό να συσκοτίσουν το όλο θέμα για μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η ύπαρξη του παρένθετου προσώπου. Προς το σκοπό αυτό δε, απέκρυψαν και εξαπάτησαν όχι μόνο την Ε.Ε.Α. αλλά και την ΕΠΟ (Τμήμα Αδειοδότησης) προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η παράνομη και παράτυπη συμπεριφορά τους. Σε αυτό δε το Δ.Σ. μετείχαν κατά το χρόνο της μεταβίβασης και μετέχουν ακόμα: α) Ο Ν. Χαλαβαζής, μέλος Δ/κού Συμβουλίου ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο., ως Πρόεδρος και β) Ο Α. Πιαλόγλου, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο., ως Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος».

 

Ειρήνη Μαρούπα: Σερβιτόρος ο Καλπαζίδης

«Σημειώνω ότι η RFA Trading του Ιωάννη Καλπαζίδη είχε κύκλο εργασιών 100.000.000 ευρώ περίπου από το 2015 κι εντεύθεν, με κέρδη από 6-22.000.000 ευρώ ετησίως, ο κ. Καλπαζίδης έχει διαπιστωμένη προηγούμενη επαγγελματική ιδιότητα αυτήν του σερβιτόρου, είναι μακρινός συγγενής του κ. Σαββίδη και ως τότε υπάλληλος του κ. Σαββίδη σε διάφορες εταιρείες του».

 

Ειρήνη Μαρούπα: Πανόπουλος και Συγγελίδης πούλησαν ξενοδοχείο και ομάδα

«Είναι προφανές και κατέστη βέβαιον μέσω οικονομικών και πραγματικών στοιχείων, ότι οι κύριοι Πανόπουλος – Συγγελίδης πώλησαν μαζί με το ξενοδοχείο και την ομάδα. Η ξεκάθαρη πεποίθηση επιβεβαιώνεται και από τους πολλούς δανεισμούς παικτών από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, νομίμων βεβαίως αλλά πρώτη χρονιά τόσων πολλών το 2018 (!!), καθώς και από την πώληση αρκετών παικτών της Ξάνθης στον ΠΑΟΚ. Στις περιπτώσεις μάλιστα πολλών παικτών που πωλήθηκαν, όπως και για τον Μελιόπουλο και τον Ζίφκοβιτς παρότι πωλήθηκαν συνέχισαν να παίζουν στην ΞΑΝΘΗ! Μάλιστα την πώληση του Ζίφκοβιτς την αγνοούσε ως και ο προπονητής της Ξάνθης μέχρι την μεταγραφική περίοδο το καλοκαίρι του 2019 και τον χρησιμοποιούσε εν αγνοία της πληροφορίας αυτής σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας αδιακρίτως (και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ). Πρακτικά δηλαδή μέσω της αγοράς παικτών της ΞΑΝΘΗΣ από τον ΠΑΟΚ, χρηματοδοτήθηκε η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ , με τους παίκτες της να συνεχίζουν να παίζουν γι’ αυτήν. Άρα ο κ. Καλπαζίδης ως παρένθετο πρόσωπο του κ. Ιβάν Σαββίδη αγόρασε την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και όχι απλώς το προπονητικό κέντρο». (Τα προρρηθέντα ζητήθηκε να περιληφθούν αυτολεξεί από την κ. Ειρήνη Μαρούπα ως μέρος του σκεπτικού της)».

 

Πόρισμα

«Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 12 Ν. 2725/1999 και μετά την κατά πλειοφηφία (4-1) διαπίστωση τέλεσης της πράξεως-παράβασης του άρθρου 69 παρ.9 από αμφότερες τις ΠΑΕ πρέπει να διαβιβασθεί η Απόφαση αυτή “ως Έκθεση” στο αρμόδιο δικαιοδοτικό Όργανο για την επιβολή της προβλεπόμενης ποινής, χαρακτηριζόμενης της πράξης που τους αποδόθηκε ως “Βαρείας”, επειδή άπτεται του Δημοσίου συμφέροντος, καθώς αφορά στη νομιμότητα της Δ/σης και του Μετοχολογίου των ελεγχόμενων Α.Α.Ε. (ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και ΠΑΕ ΠΑΟΚ A.Ο.), με δεδομένο ότι από τον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΠΟ δεν δίνεται ουδεμία εναλλακτική λύση εκτός του χαρακτηρισμού της πράξης ως βαρείας (βλ. Παράρτημα Α, Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ).

Ακόμα επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 69 καρ.13 Ν.2725/1999 “Όποιος με πρόθεση παραβιάζει τις απαγορεύσεις των παραγράφων 3,6,8,9 και 10 του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000)ευρώ”. Και η διάταξη αυτή περιθώρια παρερμηνείας και δυνατότητα μη τήρησής της δεν επιτρέπει αφού ενδεχομένως τυχόν μη εφαρμογή της επισύρει ενδεχομένως ποινικές ευθύνες, κατά τη γνώμη τριών μελών της Επιτροπής (Πρόεδρος, Αρκούδης, Φαραντούρης) πρέπει να διαβιβασθεί η Απόφαση στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την άσκηση της ποινικής δίωξης.

Επίσης, επειδή σύμφωνα με το άρθρο 77Α παρ.6 του Νόμου 2725/1999 ορίζεται, ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τον παραπάνω Νόμο, η Επιτροπή ανεξάρτητα από τυχόν άλλες κυρώσεις, επιβάλλει πρόστιμο στον παραβάτη από 1.000 έως 300.000 ευρώ ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, κρίνεται ομόφωνα ότι πρέπει να επιβληθεί στις ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρόστιμο τριακοσίων χιλιάδων (αριθμ. 300.000) ευρώ εξαιτίας της σοβαρότητας, βαρύτητας και ηθικής απαξίας της παράβασης που διέπραξαν.

Τέλος η απόφαση αυτή ως Έκθεση, πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 12 να διαβιβασθεί στο οικείο δικαιοδοτικό Όργανο για την επιβολή των προβλεπομένων ποινών».

 

Αναλυτικά ΟΛΗ η απόφαση:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

 

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα