ΟΣΔΕΛ: Ξεκινά η διανομή 2019 σε συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφους και εκδότες

Από τις 13 Νοεμβρίου

1.450.933,45 € θα δια­νε­μη­θούν από τον ΟΣ­ΔΕΛ σε πε­ρισ­σό­τε­ρους από 4.500 συγ­γρα­φείς, δη­μο­σιο­γρά­φους και εκ­δό­τες βι­βλί­ων, εφη­με­ρί­δων και πε­ριο­δι­κών.

Το συ­νο­λι­κό πο­σό δια­νο­μής (1.450.933,45€) εί­ναι αυ­ξη­μέ­νο κα­τά 54,80% σε σχέ­ση με το 2018 (937.306,78€) και ανα­λύ­ε­ται ως εξής:

Η αύ­ξη­ση του συ­νο­λι­κού πο­σού δια­νο­μής οφεί­λε­ται, αφε­νός, στην αύ­ξη­ση των εσό­δων του ΟΣ­ΔΕΛ το 2018 ένα­ντι του 2017 και αφε­τέ­ρου στο ότι στο συ­νο­λι­κό πο­σό των δια­νε­μό­με­νων πο­σών 2019 έχει συ­μπε­ρι­λη­φθεί, με­τά από από­φα­ση της ΓΣ και του ΔΣ του ΟΣ­ΔΕΛ, το πο­σό των 400.257,91€ το οποίο προ­έρ­χε­ται από πα­ρα­γρα­φέ­ντα πο­σά ετών μέ­χρι και το 2007 (βά­σει του ν. 4481/2017), ένα­ντι 213.456€ που εί­χαν προ­στε­θεί στη δια­νο­μή 2018. Με από­φα­ση ΔΣ στην εφε­τι­νή δια­νο­μή δεν θα υπάρ­χουν ελά­χι­στα πο­σά ενώ θα υπάρ­χει μέ­γι­στο πο­σό δι­καιω­μά­των για κά­θε δια­νο­μή εύ­λο­γης αμοι­βής ανά δη­μιουρ­γό.

Από τις 13/11/2019 θα ξε­κι­νή­σει στα­δια­κά η απο­στο­λή ατο­μι­κών ει­δο­ποι­ή­σε­ων για τις πλη­ρω­μές προς τους δι­καιού­χους. Η σει­ρά των πλη­ρω­μών επι­λέ­γε­ται τυ­χαία μέ­σω αλ­γο­ρίθ­μου (συ­νε­πώς οι δι­καιού­χοι δεν χρειά­ζε­ται να επι­κοι­νω­νούν με τον ΟΣ­ΔΕΛ σχε­τι­κά με το πό­τε θα πλη­ρω­θούν).

Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με την προ­έ­λευ­ση των εσό­δων του ΟΣ­ΔΕΛ και τον τρό­πο δια­νο­μής τους, επι­σκε­φθεί­τε την ιστο­σε­λί­δα του Ορ­γα­νι­σμού, www.​osdel.​gr.

_______________________________________________________________­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­

Διευ­κρι­νί­σεις όρων δια­νο­μής δι­καιω­μά­των:

*Εύλο­γη αμοι­βή εί­ναι η απο­ζη­μί­ω­ση που προ­βλέ­πε­ται από το άρ­θρο 18 του ν. 2121/1993 για ανα­πα­ρα­γω­γές ενός έρ­γου που πραγ­μα­το­ποιού­νται από ιδιώ­τες για την προ­σω­πι­κή τους χρή­ση.

Η εύ­λο­γη αμοι­βή υπο­λο­γί­ζε­ται σε πο­σο­στό που κα­θο­ρί­ζει ο νό­μος επί της αξί­ας των τε­χνι­κών μέ­σων και του χαρ­τιού κα­τάλ­λη­λου για φω­το­τυ­πία που χρη­σι­μο­ποιού­νται από ιδιώ­τες (εί­τε στο σπί­τι τους εί­τε στο χώ­ρο ερ­γα­σί­ας τους) για να ανα­πα­ρά­γουν (φω­το­τυ­πή­σουν, αντι­γρά­ψουν ή/και εκτυ­πώ­σουν) έρ­γα και ει­σπράτ­τε­ται από τους ει­σα­γω­γείς των τε­χνι­κών μέ­σων (φω­το­τυ­πι­κών μη­χα­νη­μά­των, εκτυ­πω­τών κ.λπ.)

**Αδειο­δό­τη­ση εκ­παι­δευ­τι­κών ιδρυ­μά­των εί­ναι η αμοι­βή που ει­σπράτ­τει ο ΟΣ­ΔΕΛ από εκ­παι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα για τη χρή­ση (ανα­πα­ρα­γω­γή και δια­νο­μή σε σπου­δα­στές) απο­σπα­σμά­των από βι­βλία ή άρ­θρων από πε­ριο­δι­κά.

***Αδειο­δό­τη­ση υπη­ρε­σιών απο­δελ­τί­ω­σης εί­ναι η αμοι­βή των εκ­δο­τών Τύ­που που ει­σπράτ­τει ο ΟΣ­ΔΕΛ από τις εται­ρεί­ες απο­δελ­τί­ω­σης και τους πε­λά­τες τους για τη χρή­ση απο­κομ­μά­των Τύ­που (ανα­πα­ρα­γω­γή, δια­νο­μή, απο­θή­κευ­ση κ.λπ.).

Διαβάστε επίσης