«Παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση» η κα Τουλουπάκη

Καταπέλτης το πόρισμα του αντεισαγγελέα ΑΠ Ευάγγελου Ζαχαρή

3) Παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο. 259, 98 ΠΚ) συνισταμένη στο ότι ούσα υπάλληλος με πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας της με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον παράνομο όφελος και να βλάψει κάποιον άλλον και συγκεκριμένα: α) με την 3/2018 Πράξη της την οποία απεδέχθη ο εποπτεύων Αντεισαγγελέας του Α.Π. Δημήτριος Παπαγεωργίου με την υπ’ αριθ. ΕΠ 140/9.02.2018 δική του πράξη, παρανόμως υπήγαγε τους τρεις προαναφερόμενους μάρτυρες στο προνομιακό καθεστώς προστασίας με το χαρακτηρισμό τους ως “μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος”, με μοναδικό σκοπό να τους παράσχει ασυλία που δεν δικαιούντο, αφού δεν συγκέντρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και ταυτόχρονα να βλάψει τα καταγγελλόμενα από αυτούς πολιτικά πρόσωπα. β) προσέδωσε καθεστώς μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, κατά το αρθρ. 45Β παρ. 1 και 3 του Κ.Ποιν.Δ. στο μάρτυρα με την κωδική ονομασία “Αναστασίου”, που όπως απεδείχθη ήταν ο καθηγητής Ν. Μανιαδάκης, ενώ ο συγκεκριμένος είχε ήδη αναφερθεί ως ύποπτος στην αυτή υπόθεση σε ανώνυμη καταγγελία και κατηγορηθεί για το αδίκημα της δωροδοκίας από άλλη υπό προστασία μάρτυρα με την κωδική ονομασία “Κελέση” από την 8η Νοεμβρίου 2017, κατά παράβαση του άρθρου 45Β του προϊσχύοντος Κ.Ποιν.Δ. και νυν άρθρου 47 του νέου αυτού.

Γ. Με την προστεθείσα με τον Ν. 4254/2014  παρ. 7 στο αρθρ. 9 του Ν. 2928/2001 περί πατάξεως της τρομοκρατίας, ορίζονται τα ακόλουθα: «Σε υποθέσεις σχετικές με τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α και 235 έως 237Α του ΠΚ ακόμη και αν δεν τελέσθηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, είναι δυνατόν να παρέχεται στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος κατ’ αρθρ. 45Β του ΚΠΔ, στους ιδιώτες κατ’ αρθρ. 253Β ΚΠΔ και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συμβάλλει ουσιωδώς στην αποκάλυψη των ως άνω αξιοποίνων πράξεων ή εφ’ όσον τούτο κρίνεται αναγκαίο και στους οικείους των προαναφερθέντων προσώπων, η προβλεπόμενη στις παρ. 1 έως 5 προστασία από πιθανολογούμενες πράξεις εκφοβισμού ή αντεκδίκησης».

Όπως προκύπτει από τα αναγραφόμενα στις καταθέσεις των τριών υπό προστασία μαρτύρων, αυτοί, κατά τον χρόνο που έδωσαν τις καταθέσεις τους, χαρακτηρίσθηκαν απλώς ως μάρτυρες υπό προστασία, με διατάξεις του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, σύμφωνα με το αρθρ. 9 παρ. 2 Ν. 2928/2001 χωρίς συγχρόνως να έχουν χαρακτηρισθεί και ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, ήτοι ανήκουν στην τρίτη κατηγορία των προσώπων της παρ. 7 του αρθρ. 9 Ν. 2928/2001, που προστέθηκε με τον Ν. 4254/2014.

Επομένως, κατά τον χρόνο που κατέθεσαν απολάμβαναν μόνο την προστασία που προβλέπει το αρθρ. 9 παρ. 1-2 Ν. 2928/2001, όχι όμως και την υπό του αρθρ. 45Β ΚΠΔ προστασία, δηλ. τη δυνατότητα οριστικής αποχής από τη δίωξή τους για τα αδικήματα, μεταξύ άλλων, της ψευδορκίας και συκοφαντικής δυσφημίσεως.

Ο ΑντΕισΑΠ που εποπτεύει και συντονίζει το έργο των Εισαγγελέων Εγκλημάτων Διαφθοράς εκ των υστέρων και αφού οι καταθέσεις των τριών υπό προστασία μαρτύρων είχαν διαβιβασθεί στη Βουλή και δη την 09.02.2018 εξέδωσε Διάταξη υπ’ αριθ. 3/2018, με την οποία αφήνεται να εννοηθεί ότι οι τρεις υπό προστασία μάρτυρες χαρακτηρίσθηκαν και ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.

Όμως, η Διάταξη αυτή του ΑντΕισΑΠ καλύπτει τους τρεις μάρτυρες ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος για όποιες καταθέσεις δώσουν ενδεχομένως στο μέλλον, όχι όμως και για τις καταθέσεις που έδωσαν πριν από την έκδοση της ανωτέρω Διατάξεως την 09.02.2018 και οι οποίες μετά από τη διαβίβασή τους στη Βουλή είχαν εκφύγει, σε σχέση προς τους Πρωθυπουργούς και Υπουργούς, της αρμοδιότητας της Εισαγγελέως Διαφθοράς. Αυτά δε, και υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως εκδοθεί και Διάταξη της Εισαγγελέως εγκλημάτων διαφθοράς, με την οποία να χαρακτηρίζονται ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, την οποία και να έχει εγκρίνει ο ΑντΕισΑΠ. Εάν ο ΑντΕισΑΠ έχει εγκρίνει τις διατάξεις με αριθμούς 12/2017, 13/2017 και 1/2018 του ΕισΠλημΑθηνών που αναφέρονται στις καταθέσεις των τριών υπό προστασία μαρτύρων, τότε δεν θα έχει εφαρμογή η διάταξη του αρθρ. 45Β του ΚΠΔ με συνέπεια να μην έχουν την, υπό του αρθρ. αυτού, προστασία και για τις καταθέσεις που ενδεχομένως θα έχουν δώσει μετά την 09.02.2018.

Τα ως άνω εκτεθέντα σημαίνουν ότι οι τρεις υπό προστασία μάρτυρες, για τις καταθέσεις που έδωσαν μέχρι την 09.02.2018 οπωσδήποτε δεν έχουν την υπό του άρθρου 45Β του ΚΠΔ, προστασία.

Η παροχή προστασίας σε μάρτυρες αφορά κυρίως και προεχόντως σε υποθέσεις τρομοκρατίας και του υποκόσμου, όπου πράγματι μπορεί να λάβει χώρα πιθανή αντεκδίκηση ή εκφοβισμός. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα πρόσωπα εκείνα που έλαβαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνώση για τη διάπραξη ενός σοβαρού εγκλήματος και για τα οποία πιθανολογείται βάσιμα ότι υπάρχει κίνδυνος εκφοβισμού ή αντεκδίκησης ή αχρήστευσής τους από την πλευρά του δράστη του εγκλήματος.

Τούτο όμως δε μπορεί να ισχύσει για μέλη του Κοινοβουλίου, τα οποία αποτελούν δύο από τους τρεις πυλώνες της Δημοκρατίας και δεν μπορεί να αφήνονται σκιές ταυτίσεώς τους με το οργανωμένο έγκλημα. Όσοι έχουν στοιχεία σε βάρος πολιτικών προσώπων (Υπουργών, Βουλευτών) οφείλουν να τα συνεισφέρουν στην Δικαιοσύνη επωνύμως με τις υπάρχουσες δικονομικές εγγυήσεις και προϋποθέσεις, η δε προστασία τους απόκειται μόνο στη Δικαιοσύνη και την έννομη τάξη ευρύτερα.

Τα ανωτέρω περαιτέρω σημαίνουν ότι δεν συνέτρεχαν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις να τεθούν οι μάρτυρες υπό προστασία με τη μορφή της ανωνυμίας στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Περαιτέρω, όπως προκύπτει από έγγραφα, στοιχεία της δικογραφίας (βλ. υπ’ αριθ. Πρωτ. 3700/8-10-2019 έγγραφο Εισαγγελίας Διαφθοράς Αθηνών, το από 10-09-2019 υπόμνημα του Αντώνη Σαμαρά σελ. 22 επομ.), οι προστατευόμενοι μάρτυρες Μάξιμος Σαράφης και η Αικατερίνη Κελέση έχουν καταθέσει επανειλημμένα ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών Αρχών των ΗΠΑ σχετικά με την εταιρεία Novartis Hellas με διαφαινόμενη στόχευση εξυπηρέτησης ιδιοτελών σκοπών τους και ειδικότερα με την υπαγωγή τους στο καθεστώς των προστατευομένων μαρτύρων και ακολούθως μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και την  συνδρομή τους στην αποκάλυψη αξιόποινων και εκνόμων δραστηριοτήτων των στελεχών της άνω εταιρείας, αποσκοπούσαν στην είσπραξη σοβαρής χρηματικής αποζημιώσεως, που δικαιούνται στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με το δίκαιο των ΗΠΑ, η οποία συνίσταται σε ποσοστό 10 έως 30% του επιβαλλομένου στην παραβατική εταιρεία προστίμου, ήτοι υπήχθησαν στο άνω καθεστώς κατά σαφή παράβαση του προϊσχύσαντοςαρθρ. 45Β ΚΠΔ και ήδη αρθρ. 47 νέου ΚΠΔ.

Κατ’ αρχήν, ουδείς νόμιμος λόγος συνέτρεχε να υπαχθούν σε καθεστώς προστασίας μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος τα τρία αυτά πρόσωπα, κατά τα κατωτέρω,και  οι καταθέσεις τους να έχουν μειωμένη αποδεικτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  218 παρ. 6   ΚΠΔ. Δεδομένων τούτων, η Ε. Τουλουπάκη όφειλε να μην τους υπαγάγει στο άνω καθεστώς, αλλά να τους εξετάσει κατά τον συνήθη δικονομικό τρόπο και τύπο (άρθρο 223ΚΠΔ) ώστε υπό το φώς της επωνυμίας και της δικαιϊκής δημοσιότητας να κριθεί η κατάθεσή τους και οι ίδιοι να αναλάβουν έναντι του δικαίου και της αληθείας το βάρος και την ευθύνη της κατάθεσής τους και να έλθουν αντιμέτωποι με τα πρόσωπα που κατονομάζουν ως αυτουργούς σοβαρότατων εγκλημάτων, όπως συμβαίνει πάντοτε στο δικονομικό μας σύστημα, ώστε να μην παραβιάζεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του καταγγελλόμενου κατηγορούμενου προς αντίκρουση της αποδιδόμενης σ’ αυτόν κατηγορίας με βάση πάντα τις θεμελιώδεις αρχές της δίκαιης δίκης.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα