Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας στο εννεάμηνο για τα ΕΛ.ΠΕ.

Σταθερή βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών και διανομή προμερίσματος ύψους €0,25/μετοχή

Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου και εννεαμήνου 2019 ανακοίνωσαν τα Ελληνικά Πετρέλαια, με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα 201 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας  σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, ενώ τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 90 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση της συνολικής παραγωγής στους 4.3 εκατ. τόνους, καθώς και η καλή λειτουργία των μονάδων, παρά τα επικείμενα προγραμματισμένα σταματήματα για συντήρηση (end of run performance) και τις δοκιμές για τα νέα καύσιμα ναυτιλίας, οδήγησαν τις πωλήσεις πάνω από τα 4 εκατ. τόνους.

Αντίστοιχα, οι βελτιωμένες επιδόσεις των εταιριών λιανικής εμπορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνέβαλλαν στη διατήρηση υψηλών αποτελεσμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα, αλλά και τις ευνοϊκές προοπτικές που διαγράφονται για τον Όμιλο, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, που θα πραγματοποιηθεί εντός Ιανουαρίου 2020.

Θετική συνεισφορά στις καλές επιδόσεις είχε η βελτίωση του περιβάλλοντος διύλισης, παρά το γεγονός ότι τα διεθνή περιθώρια διύλισης εξακολουθούν να υπολείπονται των ιστορικά υψηλών επιπέδων που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, καθώς και η αποκατάσταση των προβλημάτων στις υποδομές εφοδιασμού αργού πετρελαίου στην Κεντρική Ευρώπη, αλλά και η ενισχυμένη ισοτιμία του δολαρίου.

Όσον αφορά τα δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΠ αποτελέσματα, αυτά επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τις μεταβολές των διεθνών τιμών αργού οι οποίες  στο γ’ τρίμηνο 2019 υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 2 ετών, επηρεάζοντας τον κύκλο εργασιών που διαμορφώθηκε στα 2,3 δισ. ευρώ (-12%).

Αντίστοιχα, αρνητική ήταν η επίδραση και στα καθαρά κέρδη του τριμήνου, καθώς η αποτίμηση αποθεμάτων οδήγησε σε υποτίμηση ύψους 43 εκατ. ευρώ, σε αντίθεση με τα κέρδη από αποθέματα 52 εκατ. ευρώ, που είχαν καταγραφεί κατά το γ’ τρίμηνο του 2018, λόγω της τότε αύξησης των τιμών.

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα το 2019 ενσωματώνουν, όπως προβλέπεται από την 1/1/2019, τις επιπτώσεις του νέου προτύπου ΔΠΧA 16 που αφορά στις μισθώσεις πρατηρίων κυρίως, αλλά και λοιπών παγίων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες του Ομίλου.

Η βελτίωση στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου συνεχίζεται σταθερά, με το κόστος δανεισμού να παρουσιάζει νέα μείωση κατά 25% στο γ’ τρίμηνο, στα 27 εκατ. ευρώ, κυρίως σαν αποτέλεσμα της  αποπληρωμής τον Ιούλιο του ομολόγου έκδοσης 2014, ύψους 325 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, εντός του γ’ τριμήνου ο Όμιλος προχώρησε στην επιτυχή έκδοση νέου ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 2%, με παράλληλη μερική αναχρηματοδότηση υφιστάμενων ομολογιών λήξης 2021.

Η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε επιπλέον μείωση του χρηματοοικονομικό κόστους κατά περίπου 15 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, σημειώνοντας συνολική μείωση άνω του 50% την τελευταία τριετία, με την ανάλογη ουσιαστική θετική επίπτωση στο προφίλ ελεύθερων ταμειακών ροών του Ομίλου και τη δυνατότητα διανομής μερισμάτων.

Ισχυρός ισολογισμός, βελτίωση κεφαλαιακής δομής, μείωση χρηματοοικονομικού κόστους

Η νέα διεθνής ομολογιακή έκδοση ύψους €500 εκατ., με το χαμηλότερο κόστος που έχει δανειστεί ο Όμιλος για πάνω από 10 χρόνια, σε συνδυασμό με τη μερική αναχρηματοδότηση των ομολόγων λήξης 2021 μέσω δημόσιας προσφοράς και την αποπληρωμή των διεθνών ομολογιών ύψους €325 εκατ. στο Γ’ Τρίμηνο, αναμένεται να έχουν θετική επίπτωση άνω των €30 εκατ. στο χρηματοοικονομικό κόστος. Επιπλέον, η νέα έκδοση έχει βελτιωμένους εμπορικούς όρους συγκριτικά με τις προηγούμενες, προσφέροντας σημαντική ευελιξία, ενώ επεκτείνει και το προφίλ ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου.

Ο Καθαρός Δανεισμός στο Γ’ Τρίμηνο 2019 διαμορφώθηκε στα €1,5 δισ., δραστικά μειωμένος σε σχέση με πέρυσι, με το Συντελεστή Μόχλευσης να κυμαίνεται στο 39%.

Αποτελέσματα ανά κλάδο 

Στις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες των ΕΛ.ΠΕ.  τα αποτελέσματα εννεαμήνου δείχνουν :

>>ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΟ: Το Γ’ Τρίμηνο 2019, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα €129 εκατ. (-25%). Η παραγωγή ανήλθε στα 3,8 εκατ. τόνους (-5%) και οι πωλήσεις στα 4 εκατ. τόνους (-1%). Το συνολικό τελικό περιθώριο διύλισης ΕΛΠΕ ανήλθε στα 10,1 δολ. ανά βαρέλι, ανακάμπτοντας σημαντικά σε σχέση με το Α’ εξάμηνο. Κατά το Γ’ Τρίμηνο διευρύνθηκε περισσότερο το μείγμα αργών, στο πλαίσιο διενέργειας δοκιμαστικής λειτουργίας για τις νέες προδιαγραφές ΙΜΟ.

>>ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ: Η μείωση όγκων πωλήσεων πολυπροπυλενίου (-5%), καθώς και η επίπτωση της πορείας των διεθνών τιμών στην αποτίμηση αποθεμάτων, οδήγησαν τα Συγκρίσιμα EBITDA στα €20 εκατ. (-20%).

>>ΕΜΠΟΡΙΑ: Τα EBITDA της Εμπορίας ανήλθαν σε €51 εκατ., με το Εννεάμηνο να διαμορφώνεται στα €111 εκατ.. Εξαιρουμένης της επίπτωσης εφαρμογής ΔΠΧΑ 16, το Συγκρίσιμο EBITDA Γ’ Τριμήνου διαμορφώθηκε στα €46 εκατ. (+9%), με το Εννεάμηνο στα €86 εκατ. (+7%). Στην Εγχώρια Εμπορία η βελτίωση επιδόσεων στον κλάδο Λιανικής και Αεροπορικών καυσίμων οδήγησε τα Συγκρίσιμο EBITDA Γ’ Τριμήνου στα €27 εκατ. (+5%). Βελτίωση κερδοφορίας κατεγράφη στις περισσότερες αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, με αποτέλεσμα το Συγκρίσιμο EBITDA Γ’ Τριμήνου να παρουσιάσει άνοδο στα €19 εκατ. (+16%).

>>ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου για το Εννεάμηνο, ανήλθε στα €17 εκατ.. Το EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκε στα €8 εκατ. (+79%), λόγω αυξημένης παραγωγής και στα δύο εργοστάσια.

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ (CEO Ομίλου ΕΛ.ΠΕ.)

«Bελτιωμένα αποτελέσματα – H καλύτερη επίδοση των τελευταίων τριών τριμήνων»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Τα βελτιωμένα αποτελέσματα του τριμήνου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς αποτελούν τη καλύτερη επίδοση των τελευταίων τριών τριμήνων, μετά και από τη ουσιαστική βελτίωση του περιβάλλοντος. Δραστηριοποιούμαστε σε ένα κλάδο με έντονη κυκλικότητα χωρίς δυνατότητα επιρροής των διεθνών εξελίξεων.

Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να εστιάζουμε στα σημεία που μπορούμε να επηρεάσουμε μέσα από τις στρατηγικές μας επιλογές, τη σωστή διαχείριση και λειτουργία των επιχειρηματικών μας μονάδων, αλλά και τη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα.

Παρόλο που το 2019 ο Όμιλος αντιμετώπισε το δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον διύλισης των τελευταίων ετών, τα αποτελέσματα και η χρηματοοικονομική του θέση είναι ιδιαίτερα ισχυρά. Αντίθετα, θετική εικόνα παρουσιάζει η εγχώρια αγορά καυσίμων, σημειώνοντας αύξηση κατά 3%.

Θεωρούμε, ότι οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα, με την εισαγωγή και των νέων καυσίμων ναυτιλίας, θα είναι θετικές, όπως άλλωστε καταδεικνύει και η δυναμική  πορεία της Εταιρίας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η πρόσφατη επιτυχημένη έκδοση ομολόγου στο Γ’ τρίμηνο, επιβεβαιώνει εκ νέου την εμπιστοσύνη της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Θα ήθελα, για ακόμη μια φορά, να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη και τους εργαζομένους που συνδράμουν αποφασιστικά με την προσπάθειά τους στη πορεία αυτή.»

Διαβάστε επίσης