Τράπεζα της Ελλάδος: Αμετάβλητο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων, τον Ιανουάριο του 2022

Στα επίπεδα των 3,47 εκατοστιαίων μονάδων το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων

Αμετάβλητο στο 0,04% παρέμεινε τον Ιανουάριο 2022 το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,03% και 0,00% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης αμετάβλητο στο 0,14%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Νέα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,90%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,65%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 54 μονάδες βάσης στο 11,88%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο επίσης αυξήθηκε κατά 31 μονάδες βάσης στο 2,36%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 3,92%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης στο 6,57%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης, τον Ιανουάριο του 2022, και διαμορφώθηκε στο 2,79%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 72 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,69% από  3,41% τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 4,37%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 3,46% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 2,69%.

  1. Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 Υφιστάμενες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,04%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,09%, ενώ  το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,06%.

Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,51%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,90%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 6,29%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών, καθώς και το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων, παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 3,03% και 4,22% αντίστοιχα.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Νοέμβριος 2021 Δεκέμβριος 2021 Ιανουάριος

2022

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Νοικοκυριών μίας ημέρας 0,03 0,03 0,03
Επιχειρήσεων μίας ημέρας 0,00 0,00 0,00
Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος 0,14 0,14 0,14
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων 0,05 0,04 0,04
ΔΑΝΕΙΑ Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 14,50 14,63 14,65
Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 4,02 4,02 3,92
Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 6,47 6,42 6,57
Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο 2,41 2,05 2,36
Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο 11,42 11,34 11,88
Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο: 2,56 2,83 2,79
 -δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ 4,39 4,46 4,37
 -δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ 3,18 3,32 3,46
 -δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ 2,38 2,77 2,69
Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο 3,29 3,41 2,69
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων 3,73 3,76 3,90
  Περιθώριο επιτοκίου 3,68 3,72 3,86

 

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

 

Νοέμβριος 2021 Δεκέμβριος 2021 Ιανουάριος

2022

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη 0,10 0,09 0,09
Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη 0,07 0,07 0,06
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων 0,04 0,04 0,04
ΔΑΝΕΙΑ Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 1,91 1,89 1,90
Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα με διάρκεια άνω των 5 ετών 6,41 6,34 6,29
Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 3,09 3,02 3,03
Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 4,29 4,25 4,22
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων 3,51 3,51 3,51
  Περιθώριο επιτοκίου 3,47 3,47 3,47

Σημειώσεις:

  1. Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
  2. Για τον υπολογισμό του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.
  3. Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.
  4. Το ποσό των νέων δανείων αφορά ποσά νέων δανειακών συμβάσεων που συνομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς και όχι εκταμιεύσεις δανείων.

 

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα