ΤτΕ: Με νέα μεθοδολογία από την ΕΚΤ η δημοσίευση στοιχείων για εκδόσεις τίτλων από κατοίκους εσωτερικού

Τα στοιχεία για τα χρεόγραφα καταχωρούνται στην ονομαστική αξία έκδοσης, ενώ τα στοιχεία για τις μετοχές στην αγοραία αξία

Την παραγωγή και δημοσίευση νέων συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων εκδόσεων τίτλων, τα οποία βασίζονται στη νέα μεθοδολογία κατάρτισής τους, σύμφωνα με τη σχετική Κατευθυντήρια Γραμμή της ΕΚΤ (ΕΚΤ/2022/25) ξεκινά η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Η νέα στατιστική πληροφορία παράγεται από τα μικροδεδομένα που περιλαμβάνονται σε μια κοινή για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών υποδομή τεχνολογίας πληροφοριών, την ονομαζόμενη Κεντρική Βάση Δεδομένων Τίτλων της ΕΚΤ (CSDB – Centralized Securities Database).

Στη βάση αυτή περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για όλους τους τίτλους που έχουν εκδοθεί από κατοίκους της ζώνης του ευρώ και διαθέτουν ISIN (International Securities Identification Number).

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται περιλαμβάνουν τίτλους (χρεόγραφα και μετοχές) εκδοθέντες από κατοίκους εσωτερικού, τόσο στην ελληνική όσο και σε ξένες κεφαλαιαγορές.

Η πληροφόρηση παρέχεται με ταξινόμηση των εκδόσεων ανά τομέα οικονομίας και ανά είδος τίτλου (βραχυπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα χρεόγραφα, χρεόγραφα σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου, εισηγμένες μετοχές).

Τα στοιχεία για τα χρεόγραφα καταχωρούνται στην ονομαστική αξία έκδοσης, ενώ τα στοιχεία για τις μετοχές στην αγοραία αξία.

Τα στοιχεία αφορούν ανεξόφλητα υπόλοιπα στο τέλος κάθε περιόδου, καθώς και ακαθάριστες εκδόσεις και αποπληρωμές κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου.

Η δημοσίευση των στοιχείων θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση, μετά από τη δημοσίευση των αντίστοιχων στοιχείων από την ΕΚΤ και σύμφωνα με το άρθρο 12 της Κατευθυντήριας Γραμμής της ΕΚΤ. Από το επόμενο έτος, τα στοιχεία αναμένεται να συμπεριληφθούν στην Πύλη Ανοικτών Δεδομένων (Open Data Portal) της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σχετικός σύνδεσμος:

Τα στοιχεία θα δημοσιεύονται στην ενότητα «Στατιστικά στοιχεία» του ιστοχώρου της Τράπεζας της Ελλάδος, στην κατηγορία «Χρηματοπιστωτικές Αγορές» και ειδικότερα στην υποκατηγορία «Εκδόσεις τίτλων από κατοίκους εσωτερικού».

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα