ΤτΕ: Στο +3,82% τον Μάρτιο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων

Σχεδόν αμετάβλητο στις 3,46 εκατοστιαίες μονάδες παρέμεινε το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων

Τις διακυμάνσεις των τραπεζικών επιτοκίων σε καταθέσεις και δάνεια για τον μήνα Μάρτιο δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος και από τα στοιχεία ξεχωρίζει η αύξηση κατά 3,82% του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου των νέων δανείων.

Ειδικότερα:

1] Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Νέες καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,04%.

Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,02% και στο 0,00% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στο 0,13%.

Νέα δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,82%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε αμετάβλητο στο 14,69%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 18 μονάδες βάσης στο 11,19%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 2,44%.

Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και των επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 3,89% και 6,51% αντίστοιχα.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 23 μονάδες βάσης, το Μάρτιο του 2022, και διαμορφώθηκε στο 2,83%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και διαμορφώθηκε στο 3,17%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 4,52%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 3,55% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,63%.

2] Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Υφιστάμενες καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%.

Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 0,08%, και στο 0,11% αντίστοιχα.

Υφιστάμενα δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,49%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών και το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 1,92% και 6,32% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,01%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,24%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

    Ιανουάριος 2022 Φεβρουάριος

2022

Μάρτιος 2022
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Νοικοκυριών μίας ημέρας 0,03 0,02 0,02
Επιχειρήσεων μίας ημέρας 0,00 0,00 0,00
Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος 0,14 0,14 0,13
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων 0,04 0,04 0,04
ΔΑΝΕΙΑ Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 14,65 14,69 14,69
Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 3,91 3,91 3,89
Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 6,56 6,54 6,51
Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο 2,36 2,39 2,44
Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο 11,88 11,37 11,19
Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο: 2,80 2,60 2,83
 -δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ 4,37 4,42 4,52
 -δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ 3,46 3,46 3,55
 -δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ 2,69 2,38 2,63
Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο 2,69 3,15 3,17
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων 3,90 3,73 3,82
  Περιθώριο επιτοκίου 3,86 3,69 3,78

 

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

    Ιανουάριος 2022 Φεβρουάριος

2022

Μάρτιος 2022
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη 0,09 0,09 0,08
Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη 0,10 0,10 0,11
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων 0,04 0,03 0,03
ΔΑΝΕΙΑ Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 1,90 1,91 1,92
Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα με διάρκεια άνω των 5 ετών 6,29 6,31 6,32
Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 3,03 3,01 3,01
Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 4,22 4,23 4,24
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων 3,51 3,50 3,49
  Περιθώριο επιτοκίου 3,47 3,47 3,46

Σημειώσεις:

  1. Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
  2. Για τον υπολογισμό του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.
  3. Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.
  4. Το ποσό των νέων δανείων αφορά ποσά νέων δανειακών συμβάσεων που συνομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς και όχι εκταμιεύσεις δανείων.
Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα