Yψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Στο €1 δισ τα κέρδη της Εταιρείας για το α' εξάμηνο του 2019

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA) ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2019. Στις 17:30 μ.μ. ώρα Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη, όπου η διοίκηση θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα. Πληροφορίες για την τηλεδιάσκεψη αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.mytilineos.gr.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

«Η Εταιρεία στο Α’ Εξάμηνο του 2019 επανέρχεται σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με τον κύκλο εργασιών για πρώτη φορά να προσεγγίζει το €1 δισ. σε επίπεδο εξαμήνου. Η MYTILINEOS στηριζόμενη στις θετικές επιδόσεις και τις συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ των τριών τομέων δραστηριότητας κατέγραψε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές που ενδυναμώνουν τον ισολογισμό και εγγυώνται την επιτυχή υλοποίηση των επενδύσεων που προγραμματίζει με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.»

 Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2019

(εκ. €) 1H2019 1H2018 Δ %
Κύκλος Εργασιών 990,8 717,1 38,2%
EBITDA 175,3 145,2 20,7%
Καθαρά Κέρδη 81,6 83,9 -2,7%
Κέρδη ανά μετοχή 0,571 0,587 -2,7%
Περιθώρια (%)     Δ(bps)
EBITDA 17,7% 20,2% -255
Καθαρά Κέρδη 8,2% 11,7% -346

 

Περίληψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2019

Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση 38,2% στα €990,8 εκατ. από €717,1 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο του 2018, βοηθούμενος ιδιαίτερα από την ανάπτυξη μεγεθών που καταγράφει ο Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου.

Αντίστοιχα, αύξηση 20,7% σημείωσαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε €175,3 εκατ. έναντι €145,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018 που αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας& Φυσικού Αερίου, στη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας του Τομέα Μεταλλουργίας,παρά το αδύναμο διεθνές περιβάλλον,αλλά και στις θετικές επιδόσεις του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών.

Τα καθαρά κέρδη, μετάαπόφόρουςκαιδικαιώματαμειοψηφίαςδιαμορφώθηκανστα€81,6 εκατ. έναντι€83,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τακαθαράκέρδηεμφανίζονταιμειωμέναλόγωτηςεπίδρασηςσυνολικούποσούύψους€28,5 εκατ., κυρίωςαπότηνομαλοποίησητουφορολογικούσυντελεστήσεενοποιημένηβάση, την πρώτη εφαρμογή του IFRS 16, καθώςκαιτααυξημέναδικαιώματαμειοψηφίαςλόγωτηςσυνεισφοράςτηςθυγατρικήςΜΕΤΚΑ EGN.

Συνολικά, η Εταιρεία στο Α΄ Εξάμηνο του 2019 εστιάζοντας στις συνέργειες που προκύπτουν ανάμεσα στους Τομείς,κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και λειτουργικής κερδοφορίας. Ειδικότερα, η δυνατότητα της Εταιρείας να διαπραγματεύεται ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου λόγω της υψηλής κατανάλωσης για τις ανάγκες του Τομέα Ηλεκτρισμού,αλλά και του Τομέα Μεταλλουργίας, αναδεικνύεται σε κρίσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα που ενισχύει τη θέση της MYTILINEOS έναντι του ανταγωνισμού.

Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και η αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης συντέλεσαν ώστε η MYTILINEOS να καταγράψει ιδιαίτερα θετικές λειτουργικές ροές που διαμορφώθηκαν σε €139,1 εκατ. έναντι €59,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018 σημειώνοντας αύξηση 131,7%.Αντίστοιχα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν σε €40,6 εκατ. από €15,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Κύριες Δραστηριότητες

Τομέας Μεταλλουργίας

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €294,6 εκατ., που αντιστοιχεί σε 29,7% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €283,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα EBITDA στο Α’ Εξάμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν σε €92,6 εκατ. έναντι €98,9 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η συγκεκριμένη επίδοση ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη το αδύναμο περιβάλλον τιμών την τρέχουσα περίοδο, καθώς στο Α’ Εξάμηνο του 2019 οι μέσες τιμές αλουμινίου στο LMEκαι οι τιμές αλουμίνας υποχώρησαν κατά 17,3% και 17,4% αντίστοιχα, μεταβολές που μόνο μερικώς αντισταθμίστηκαν από την ενδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ (USD)έναντι του ευρώ.

Η άρση των κυρώσεων κατά της Rusalκαι οι επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας επηρέασαν τις τιμές και την παγκόσμια ζήτηση. Παρόλο που η πτωτική πορεία που κατέγραψαν οι τιμές του Αλουμινίου στο 2ο εξάμηνο του 2018 συνεχίστηκε και κατά το 1ο εξάμηνο του 2019, με τη μέση τιμή του Αλουμινίου στο LME να διαμορφώνεται στα $1.826/t σημειώνοντας πτώση της τάξεως του 17,3%, η συγκεκριμένη μείωση εν μέρει αντισταθμίσθηκε από τα αυξημένα premia των προϊόντων Αλουμινίου (+16,0%).

Αντίστοιχα, αναφορικά με τις τιμές αλουμίνας, ο δείκτης API, μετά την πρωτοφανή άνοδο που κατέγραψε στο 2018, εξαιτίας των κυρώσεων των ΗΠΑ που επηρέασαν το μεγαλύτερο παραγωγό αλουμίνας και αλουμινίου εκτός Κίνας καθώς και της μειωμένης παραγωγής εκ μέρους του μεγαλύτερου εργοστασίου αλουμίνας στον κόσμο επανήλθε σε χαμηλότερα επίπεδα όταν έπαψαν να ισχύουν οι παραπάνω λόγοι. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του Ά Εξαμήνου 2019 ήταν μειωμένη κατά 17,4% σε σύγκριση με τη μέση τιμή της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Παρά τις σημαντικές προκλήσεις,η MYTILINEOS πέτυχε τη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας, καθώς και υψηλών λειτουργικών περιθωρίων βασιζόμενη στο πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής, τον αυστηρό έλεγχο του κόστους, αλλά και τη συνεπή και επιτυχημένη πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων που πάγια εφαρμόζει.

Αναφορικά με τις επιδόσεις των επί μέρους δραστηριοτήτων:

 • Αναφορικά με τις πωλήσεις αλουμινίου, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε άνοδο 11,2% στα €214,7 εκατ., έναντι €193,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €62,7 εκατ. από €56,9 εκατ.
 • Αναφορικά με τις πωλήσεις αλουμίνας, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €79,6 εκατ., έναντι €90,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντίστοιχα ήταν μειωμένα κατά 28,7% σε €29,7 εκατ. από €41,7 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2018

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον κλάδο και τις διεθνείς τάσεις, η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ξεκίνησε ήδη την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος αύξησης της παραγωγικότητας, το οποίο έρχεται σε συνέχεια των προηγούμενων ιδιαίτερα επιτυχημένων ανάλογων προγραμμάτων που ολοκληρώθηκαν τα προηγούμενα έτη.

Όσον αφορά στη νέα μονάδα παραγωγής Αλουμίνας, η σχετική μελέτη προχωρά με βάση τον σχεδιασμό της εταιρείας. Το FID (FinalInvestmentDecision – Τελική Απόφαση Επένδυσης) προγραμματίζεται για το Α’ τρίμηνο του 2020.

Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €460,6 εκατ. που αντιστοιχεί σε 46,5% του συνολικού κύκλου εργασιών τοA’ Εξάμηνο του 2019, έναντι €236,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Α’ Εξάμηνο του 2019 ανήλθαν  σε €50,3 εκατ., από €12,3 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 309,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, κατά την οποία είχε διαμορφωθεί ένα αδύναμο περιβάλλον για το σύνολο της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού και κατ’ επέκταση για τις μονάδες φυσικού αερίου.

Η ισχυρή επίδοση στο Α’ Εξάμηνο του 2019 οφείλεται κυρίως στην αυξημένη κατά 29% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των θερμικών μονάδων της Εταιρείας που ξεπέρασαν τις

2,6TWhrs. Συνυπολογίζοντας την παραγωγή από ΑΠΕη συνολική παραγωγή της Εταιρείας ανήλθε στις 2,8 TWhrsπου αντιστοιχεί στο 10,9% της συνολικής ζήτησης. Το 1οεξάμηνοτουέτουςχαρακτηρίστηκεαπόαύξησηζήτησηςγιαηλεκτρικήενέργειακατά 4,1%, υπερ διπλάσιων τιμών CO2 (+116%) και αυξημένων τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, με τη μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) να διαμορφώνεται στα €66,7 €/MWh αυξημένη κατά 26,5% σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο του 2018.

Οι επιδόσεις των επί μέρους δραστηριοτήτων του Τομέα Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου είχαν ως εξής:

 • Στην παραγωγή από ΑΠΕ καταγράφηκε αύξηση 79,0% καθώς η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε στα 190,3 MW, ενώ άλλα 30,2MW βρίσκονται υπό κατασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €13,4 εκατ. από €7,3 εκατ. με το EBITDAπεριθώριο να διαμορφώνεται σε 70,4%.
 • Η δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) €6,5 εκατ. το Ά Εξάμηνο του 2019 έναντι €1,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.Η Protergia στο Ά εξάμηνο του 2019 συνέχισε να ενισχύει τη θέση της αυξάνοντας σταθερά το μερίδιο αγοράς σε5,1% από 4,0% στο τέλος του 2018 ξεπερνώντας πλέον τους 150 χιλ. πελάτες.
 • Σημαντική ήταν η ανάπτυξη της δραστηριότητας προμήθειας φυσικού αερίου με τον κύκλο εργασιών στο Ά Εξάμηνο του 2019 να διαμορφώνεται σε €94,8 εκατ. από €19,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Την Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2019, θεμελιώνεται  η νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στο Ενεργειακό Κέντρο της Εταιρείας στον Άγ. Νικόλαο, Βοιωτίας. Για την κατασκευή της μονάδας, έχει επιλεγεί τεχνολογία class H της GE,  με θερμική απόδοση μεγαλύτερη από 63%. Σημειώνεται ότι η συνολική ισχύς της μονάδας θα είναι 826MW, σημαντικά υψηλότερη από τον αρχικό σχεδιασμό, ενώ το συνολικό ύψος της επένδυσης δεν θα ξεπεράσει την αρχική εκτίμηση των €300εκατ., δεδομένου ότι τη κατασκευή του έργου έχει αναλάβει ο Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων&Υποδομών– METKA. Ηημερομηνίαέναρξηςλειτουργίαςτουσταθμού (commissioning) τοποθετείται στο 4ο τρίμηνοτου 2021.

Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €235,7 το 2019, που αντιστοιχεί σε 23,8% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €196,0 εκατ. το 2018.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €35,0 εκατ. έναντι €34,3 εκατ. το 2018, με το λειτουργικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 14,9%.

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις επιδόσεις του Τομέα είχαν τα εξής έργα:

 • «Μελέτη, Προμήθεια και κατασκευή (EPC) Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας ισχύος 250 MW» στην Γκάνα συμβατικού τιμήματος $369 εκ., πουστηντρέχουσαεξαμηνιαίαπερίοδοκατέγραψεκύκλοεργασιώνύψους€66,9 εκ.
 • «Προμήθεια, ΣχεδιασμόςκαιΚατασκευήΦωτοβολταΐκούΗλεκτροπαραγωγικούΣταθμούμέγιστηςισχύος 100 MWp» στην περιοχή Ζαμπούλ του Καζακστάν (ΜΚΑΤ) συμβατικού τιμήματος $ 78,4 εκ. και ΚΖΤ 118,7 εκ., πουστηντρέχουσαεξαμηνιαίαπερίοδοκατέγραψεκύκλοεργασιώνύψους€ 36,1 εκ.
 • «Παροχήολοκληρωμένωνυπηρεσιώνμελέτης, προμήθειας και κατασκευής (EPC) σε τέσσερα πανεπιστήμια, ηοποίασυμπεριλαμβάνειυβριδικέςμονάδεςπαραγωγήςενέργειαςμεχρήσηανανεώσιμωνπηγώνκαιαποθήκευσηςενέργειας, τονοδικόφωτισμόκαιταεκπαιδευτικάκέντρα, καθώςεπίσηςκαιτιςυπηρεσίεςλειτουργίαςκαισυντήρησης» στη Νιγηρία συμβατικού τιμήματος NGN 12,6 δισ., πουστηντρέχουσαεξαμηνιαίαπερίοδοκατέγραψεκύκλοεργασιώνύψους€ 22,2 εκ.

Συνολικά η δραστηριότητα κατασκευής Φ/Β μονάδων μέσω της θυγατρικής εταιρείας METKA EGN κατέγραψε συνεισφορά στο Ά Εξάμηνο του 2019 στον Κύκλο Εργασιών €72,4 εκατ. και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) €10,8 εκατ.

Παράλληλα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώθηκε σε €1,2 δισ. ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται €369,5 εκατ. Φ/Β έργων.

ΗMETKAEGNεπιτυγχάνει γοργή γεωγραφική διείσδυση και εδραιώνεται διεθνώς ως πάροχος λύσεων καθαρής ενέργειας,σε ένα οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που ψάχνει επιτακτικά διεξόδους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Η εταιρεία εξαπλώνει τις δραστηριότητες της αναλαμβάνοντας νέα έργα συνολικής ισχύος που ξεπερνά τα 500 MW σε στοχευμένες αγορές αποκτώντας πλέον παρουσία και στις 5 Ηπείρους.

Το νέο έργο της METKAEGNστην Αυστραλία, συνολικής ισχύος 250MW,για το οποίο υπεγράφη πρόσφατα 10ετής σύμβαση με ιδιώτη πελάτη,σηματοδοτεί επιπλέον, την επέκταση της εταιρείας στην ανάπτυξη, κατασκευήκαιπώλησηφωτοβολταϊκώνπάρκωνπαγκοσμίως, στοχεύοντας στη δημιουργία ακόμα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας.

Τέλος, αναφορικά με την παραδοσιακή δραστηριότητα έργων EPC,η MYTILINEOS ανέλαβε την Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή(EPC) μια νέας μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας (CHP) στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας ισχύος 110 MW. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €118 εκατ., και η ολοκλήρωση της μονάδας αναμένεται να επιφέρει μείωση 70% των εκπομπών CO2.

Προοπτικές Τομέων Επιχειρησιακής Δραστηριότητας

Για το Β’ Εξάμηνο του έτους οι παρακάτω παράγοντες αναμένεται να επηρεάσουν τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας:

 • Η δυνατότητα της Εταιρείας διαπραγμάτευσης ανταγωνιστικών τιμών φυσικού αερίου για τις ανάγκες του Τομέα Μεταλλουργίας και Ηλεκτρισμού, είτε αναφορικά σε φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) είτε αερίου μέσω αγωγών,διαμορφώνοντας ένα πλήρως διαφοροποιημένο καλάθι.
 • Τομέας Μεταλλουργίας:
  • Η εξέλιξη των τιμών αλουμινίου, ο αυστηρός έλεγχος του κόστους παραγωγής, σε συνδυασμό με τη συνεπή πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων και η πλήρης ενσωμάτωση της ΕΠΑΛΜΕ.
 • Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου
  • Η περαιτέρω ανάπτυξη παραγωγής ΑΠΕ, καθώς κατασκευάζονται 3 επιπλέον Αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύος 30,2 MW και η λειτουργία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών CO2, και αυξανόμενης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Η ενδεχόμενη μη είσπραξη αμοιβών επάρκειας ισχύος μετά το 1ο τρίμηνο του έτους.
  • Η επιπλέον ανάπτυξη στη λιανική της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου, που ενισχύεται από τις πρόσφατες αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική του μεγαλύτερου παρόχου της αγοράς.
 • Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών
  • Η εξέλιξη των λειτουργικών περιθωρίων, που συνδέεται με την ανάπτυξη της δραστηριότητας κατασκευής φωτοβολταϊκών μονάδων.
  • Η προώθηση ώριμων έργων προς εκτέλεση που έχουν καθυστερήσει για εξωγενείς λόγους.

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες,την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών στο Ά Εξάμηνο του έτους,τη δυναμική,αλλά και την ικανότητα της MYTILINEOS να επιτυγχάνει ουσιώδεις συνέργειες, έχουν τεθεί οι βάσεις ώστε συνολικά τη χρήση του 2019 να επιτευχθεί σημαντική ανάπτυξη μεγεθών και δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών.

Ακολουθεί το infographic των αποτελεσμάτων:

Διαβάστε επίσης