Έρχονται 700 νέες μόνιμες προσλήψεις από τον ΕΦΚΑ

Ποιους αφορά

Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» που τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2022.

Οι προσλήψεις, που δρομολογούνται αφορούν:

  • 500 μόνιμων υπαλλήλων
  • 100 υπαλλήλων, με 14μηνη σύμβαση, φοροτεχνικών, οικονομολόγων, κλπ, που θα πέσουν στη μάχη των εκκρεμών συντάξεων.
  • 100 υπαλλήλων, με 12μηνη σύμβαση και δικαίωμα παράτασης ενός έτους από το κοινωφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Οι επιλαχόντες του προγράμματος είναι μακροχρόνια άνεργοι, μεταξύ 55-67 ετών. Πρόκειται να στελεχώσουν τα τμήματα απονομής συντάξεων και το τηλεφωνικό κέντρο 1555.

Οι επικεφαλής Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) διορίζονται για τριετή θητεία, σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, κατόπιν δημόσιας προκήρυξης, η οποία εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.

Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ορίζονται με απόφαση του Διοικητή, μετά από εισήγηση της Επιτροπής.

Για τον διορισμό στις θέσεις των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων απαιτούνται, τουλάχιστον, τα ακόλουθα προσόντα:

  • α) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  • β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α` 39).
  • γ) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε θέσεις ευθύνης, σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Για τον διορισμό στις θέσεις των Προϊσταμένων Διευθύνσεων απαιτούνται, τουλάχιστον, τα ακόλουθα προσόντα:

  • α) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  • β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001.
  • γ) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέσεις ευθύνης, σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  • Για την επιλογή των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων εισηγείται τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αποτελείται από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Νομικής Σχολής.
Μετακινήσεις

Προσωπικό του e-Ε.Φ.Κ.Α. με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δύναται να αποσπάται ή να μεταφέρεται στην Εταιρεία, για την κάλυψη κενών θέσεων κατηγορίας και ειδικότητας αντίστοιχης ή παρεμφερούς με αυτήν που ανήκει ο αποσπώμενος ή μεταφερόμενος, με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποστέλλει στον e-Ε.Φ.Κ.Α. αίτημα για κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων, ανά κατηγορία και ειδικότητα, με απόσπαση ή μεταφορά προσωπικού από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., το οποίο συνοδεύεται από έκθεση στην οποία τεκμηριώνεται η ανάγκη κάλυψης των συγκεκριμένων θέσεων, με αναφορά στον συνολικό αριθμό των θέσεων, ανά κατηγορία και ειδικότητα, για τις οποίες υποβάλλεται το αίτημα, καθώς, επίσης, και σε τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες για πλήρωση θέσεων με πρόσληψη.

Η διαδικασία της απόσπασης ή μεταφοράς εκκινεί με την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. προς το προσωπικό του και ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα