«Τόσα μας χρωστάει το Δημόσιο»

Διευκρινιστική ανακοίνωση για τις απαιτήσεις και τις μη εκκαθαρισμένες και μη λογιστικοποιημένες αξιώσεις της ΕΥΔΑΠ από το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και τις μη φορολογικές οφειλές της εταιρείας προς το Δημόσιο, εξέδωσε η εταιρεία μετά από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην οποία αναφέρονται τα εξής:

1] Οι απαιτήσεις της ΕΥΔΑΠ από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2012 και που έχουν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που συνήλθε στις 28 Ιουνίου 2013, προσδιορίζονται σε €113.199.696,12 (χωρίς ΦΠΑ) για έργα που παρείχε η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στην «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ» ΝΠΔΔ, για δαπάνες άντλησης Βίλιζας-Υλίκης, για κατασκευή και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, και σε €1.935.021,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τιμολογημένες εργασίες προς το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Οι μη εκκαθαρισμένες και μη λογιστικοποιημένες αξιώσεις της ΕΥΔΑΠ από το Ελληνικό Δημόσιο, που αφορούν στην καταβολή επιχορήγησης ποσοστού 60% επί των δαπανών του επενδυτικού προγράμματος 2000-2010, αναφέρονται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και εκτιμώνται σε ποσό €293.774.088,1. Οι μη φορολογικές οφειλές της ΕΥΔΑΠ προς το Ελληνικό Δημόσιο, όπως προσδιορίζονται από την υπ’ αριθ. Δ6/2476 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3065/03.12.2013-Τεύχος Δεύτερο), για το διατεθέν σε αυτήν αδιύλιστο νερό, αγγίζουν τα €294.100.000.

2] Η προαναφερθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση προσδιορίζει το συνολικό ποσό προς καταβολή στην ΕΥΔΑΠ σε €141.170.647,48 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το οποίο θα εξοφληθεί εφόσον η ΕΥΔΑΠ παραιτηθεί από κάθε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο για τις αιτίες αυτές. Οι μη φορολογικές οφειλές της ΕΥΔΑΠ προς το Ελληνικό Δημόσιο όπως και η διεκδίκηση της εταιρείας για την καταβολή επιχορήγησης του επενδυτικού προγράμματος, εφόσον είναι μη εκκαθαρισμένες και μη λογιστικοποιημένες έως την 30/6/2013, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4179/2013 όπως συμπληρώθηκε από το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 131 του Ν.4199/2013, και του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 131 του Ν 4199/2013 αποσβέννυνται εκατέρωθεν, χωρίς να επηρεάζουν την καθαρή θέση της εταιρείας.

3] Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που συνεδρίασε την 5η Δεκεμβρίου 2013, αποφάσισε να συγκαλέσει τους Μετόχους της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 27η Δεκεμβρίου 2013, εισηγούμενο την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όσων προβλέπει η υπ’ αριθ. Δ6/2476 Κ.Υ.Α., και την παραίτηση της ΕΥΔΑΠ από κάθε άλλη σχετική αξίωση και ένδικο μέσο, όπως το άρθρο 45 του Ν. 4179/2013 ορίζει.

4] Διευκρινίζεται ότι από 01/07/2013 όμως και εφεξής ουδέν τίμημα για το αδιύλιστο νερό που λαμβάνει η ΕΥΔΑΠ έχει σχετικώς συμφωνηθεί με το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Διαβάστε επίσης