Δεν θα δώσει μέρισμα για το 2012 η Forthnet

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2012 ενέκρινε, μεταξύ άλλων η γενική συνέλευση των μετόχων της Forthnet. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη Γενική Συνέλευση  συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Στην Γ.Σ. παραστάθηκαν καθ΄ όλη τη διάρκειά της τέσσερις μέτοχοι που εκπροσωπούν το 71,48% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αντιστοιχεί σε 9.258.166 μετοχές επί του συνόλου των μετοχών 12.952.610 με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Αναλυτικά:

*Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012) μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των πιστοποιητικών ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εταιρείας για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2012. Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος.

*Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως και της διαχειρίσεως 2012 (1/1/2012-31/12/2012).

* Επί του 3ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τις ελεγκτικές εταιρείες: α) «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και β) «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – Α.Ε.Ο.Ε.», προκειμένου να αναλάβουν από κοινού τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2013 και ενέκρινε την αμοιβή τους.

*Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για την διενέργεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόμενη εταιρική χρήση 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013) τις ελεγκτικές εταιρείες «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – Α.Ε.Ο.Ε.» και ενέκρινε την αμοιβή τους.

*Επί του 5ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις κατά τη χρήση 2012 καταβληθείσες αμοιβές και παροχές προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, καθόρισε και ενέκρινε τις αμοιβές των μη εκτελεστικών και εκτελεστικών μελών καθώς και την τακτική αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση του 2013.

* Επί του 6ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων επιχειρήσεων του Ομίλου Forthnet, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

*Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση η εκλογή του νέου, μη εκτελεστικού, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιάννου Μιχαηλίδη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. David Kay, δυνάμει της από 28/8/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920.

*Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη σύσταση Επιτροπής Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών, στο πλαίσιο του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η εταιρεία, με τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες που εγκρίθηκαν με την από 29.05.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και εξουσιοδότησε περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας προς το σκοπό της ενσωμάτωσης της ως άνω επιτροπής, καθώς και για κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για τη λειτουργία αυτής.

* Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας και συγκεκριμένα του άρθρου 8 «Δικαιώματα Μειοψηφίας», του άρθρου 11 «Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης» και του άρθρου 30 «Ισολογισμός –Ετήσιοι Λογαριασμοί», προκειμένου αυτό να εναρμονιστεί με τη διάταξη του Ν. 4072/ 2012 αναφορικά με τη νέα διαδικασία δημοσίευσης των πράξεων και στοιχείων του Κ.Ν. 2190/ 1920, καθώς και την περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 30 «Ισολογισμός –Ετήσιοι Λογαριασμοί», σύμφωνα με το σχέδιο τροποποιήσεων που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διαβάστε επίσης