Στο 34,1% το ποσοστό του Δημοσίου στη ΔΕΗ μετά την αύξηση

Που θα πάνε τα κεφάλαια της ΑΜΚ

Στο 34,1% θα υποχωρήσει το ποσοστό του Δημοσίου στη ΔΕΗ μετά την αύξηση κεφαλαίου, όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο που ενέκρινε σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η ΔΕΗ σκοπεύει να αντλήσει κεφάλαια ύψους μέχρι περίπου 1,35 δισ. ευρώ, μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. η μεγάλη πλειονότητα των καθαρών εσόδων από την συνδυασμένη προσφορά, τα οποία υπολογίζονται στα 1,294 δισ. ευρώ (δηλαδή το συνολικό ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μείον τα έξοδα έκδοσης), εάν υποτεθεί ότι η τελική τιμή διάθεσης για τις νέες μετοχές θα ισούται με την ανώτατη τιμή εντός του εύρους τιμών, θα χρησιμοποιηθεί στην υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού και της επιχειρηματικής στρατηγικής της.

Αυτά τα καθαρά έσοδα, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μεταξύ του 2022 και του 2024 από τη ΔΕΗ ή/και άλλες εταιρείες του Ομίλου ή από υφιστάμενες και μέλλουσες κοινοπραξίες της για την παροχή μέρους των 5 δισ. ευρώ κεφαλαιουχικών δαπανών που έχει προϋπολογίσει για τα ακόλουθα έργα από το 2022 έως το 2024 (ποσό που δεν περιλαμβάνει το ποσό περίπου 1 δισ. ευρώ κεφαλαιουχικών δαπανών που έχουμε προϋπολογίσει για το δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ κατά την ως άνω περίοδο, το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί απευθείας από ταμειακά διαθέσιμα του ΔΕΔΔΗΕ ή χρηματοδότηση που θα λάβει) και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, που συμπεριλαμβάνουν:

(α) την παροχή μέρους του κατά προσέγγιση ποσού των 3,2 δισ. ευρώ που έχει προϋπολογίσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2024, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και έργων σε γειτονικές αγορές, με στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ 7,2 GW έως το 2024,

(β) την παροχή μέρους του κατά προσέγγιση ποσού των 1,7 δισ. ευρώ που έχει προϋπολογίσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες έως το 2024 για τη συμβατική παραγωγή ενέργειας, την επιχειρηματική μονάδα που είναι αρμόδια για τις προμήθειες, την κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, την ψηφιοποίηση, τις τηλεπικοινωνίες, τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, και

(γ) στο βαθμό που είναι ευλόγως αναγκαίο και μόνο έως ποσών τα οποία δεν συνιστούν σημαντικά στοιχεία ως προς την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, για άλλους γενικούς εταιρικούς και άλλους επενδυτικούς σκοπούς.

Σε σχέση με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, τα καθαρά έσοδα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προορίζονται να διατεθούν στα σχετικά έργα με τη χρονολογική σειρά που τα σχετικά έργα θα υλοποιούνται κατά την κρίση της, κατόπιν της ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που τα καθαρά έσοδα διατεθούν τελικά για τους ανωτέρω σκοπούς μέσω μιας εταιρείας του Ομίλου (εκτός της ΔΕΗ), μίας κοινοπραξίας ή ενός οχήματος ειδικού σκοπού, αυτή η διάθεση θα πραγματοποιείται μέσω εισφοράς μετοχικού κεφαλαίου (είτε κατά τη σύσταση είτε μέσω μεταγενέστερης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου) στην εν λόγω οντότητα από τη ΔΕΗ.

 

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα