Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε κερδοφορία ύψους 277 εκατ. ευρώ

«Η επιδίωξή μας για περαιτέρω λειτουργική αποτελεσματικότητα, μείωσε τα κόστη του 3ου τριμήνου κατά 8% σε ετήσια βάση», σημειώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου

Με καθαρά κέρδη για τους μετόχους της ύψους 577 εκ ευρώ «έκλεισε» το 9μηνο η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ ειδικά στο γ’ τρίμηνο η κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 277 εκ ευρώ.

«Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε ένα ακόμη ισχυρό σύνολο οικονομικών αποτελεσμάτων το 3ο τρίμηνο 2023, παράγοντας €0,21 κέρδη ανά μετοχή και 17,6% απόδοση κεφαλαίων. Ο Όμιλός μας συνέχισε να βελτιώνει όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, με έμφαση στη διατηρήσιμη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, και την ενίσχυση των εποπτικών του κεφαλαίων, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων, της πειθαρχημένης διαχείρισης κόστους και της προσεκτικής διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.

Η στρατηγική μας για την ενίσχυση των προμηθειών αποφέρει καρπούς, καθώς αυξήσαμε τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατά 12% το 3ο τρίμηνο και 14% το 9μηνο, ενώ η επιδίωξή μας για περαιτέρω λειτουργική αποτελεσματικότητα, μείωσε τα κόστη του 3ου τριμήνου κατά 8% σε ετήσια βάση», σημειώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου.

Οι κύριες εξελίξεις 3ου τριμήνου και 9μήνου 2023 της Τράπεζας Πειραιώς:

• Το 3ο τρίμηνο σηματοδοτεί ένα ακόμα ισχυρό τρίμηνο ποιοτικής κερδοφορίας, με άνοδο 17% τριμηνιαίως, με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,21 και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 17,6%. Κατά το 9μηνο 2023 τα εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,55 με RoaTBV 15,4%, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις για το έτος 2023

• Τα καθαρά έσοδα από τόκους του 3ου τριμήνου ανήλθαν σε €531 εκατ., +9% σε τριμηνιαία βάση. Τα συνολικά κόστη καταθέσεων αυξήθηκαν στο 0,5% τον Σεπ.23, με το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων να διαμορφώνεται σε περίπου 2,0%

• Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες του 3ου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα €140 εκατ., αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση, λόγω της αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας πελατών και της έμφασης στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων πελατών. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα €403 εκατ. το 9μηνο, +14% σε ετήσια βάση, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του Ομίλου για ενίσχυση και διαφοροποίηση των εσόδων από προμήθειες

• Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν σε ιστορικό χαμηλό κατά το 3ο τρίμηνο, στα €194 εκατ., -2% σε τριμηνιαία και -8% σε ετήσια βάση, με τα κόστη 9μήνου να υποχωρούν κατά 3%, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις

• Σημαντικά βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού, με δείκτη NPE στο 5,5%, από 8,8% ένα χρόνο πριν, και επαρκή κάλυψη NPE στο 57%, ενισχυμένη κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως

• Επίτευξη καθαρής πιστωτικής επέκτασης €0,8 δισ. το 9μηνο, με θετική συνεισφορά από τη δυναμική απορρόφηση κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει χρηματοδοτήσει περίπου 50 ελληνικές επιχειρήσεις ως τώρα, εκ των οποίων τα 2/3 μικρές και μεσαίες

• Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν περαιτέρω 4% σε τριμηνιαία και 32% σε ετήσια βάση, στα €8,5 δισ. το 3ο τρίμηνο, λόγω των εισροών σε προϊόντα διαχείρισης περιουσίας και της θετικής δυναμικής της αγοράς

• Ισχυρή παραγωγή οργανικού κεφαλαίου 0,5% το 3ο τρίμηνο, οδηγώντας τον δείκτη CET1 στο 12,8% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων στο 17,4%, τον Σεπ.23. Σε pro forma επίπεδο για τη μείωση σταθμισμένων βάσει κινδύνων στοιχείων ενεργητικού από τις πωλήσεις NPE που θα ολοκληρωθούν την προσεχή περίοδο, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,9% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 17,6%

• Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 242% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 62%.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα