Μείωση του κύκλου εργασιών και διεύρυνση ζημιών για τη ΔΕΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε  η Επιχείρηση, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το εννεάμηνο του 2018 κατά € 154,1 εκατ. ή 4,3%, λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης

Οι ζημίες προ φόρων, διαμορφώθηκαν σε € 299,5 εκατ. έναντι € 265,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2017.

Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο του 2018 σε € 528,6 εκατ. έναντι € 303,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2017, κυρίως λόγω των αυξημένων επενδύσεων για την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας “Πτολεμαϊδα V”, καθώς και της αύξησης των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ.

Το καθαρό χρέος στις 30.9.2018 ήταν € 3.674,2 εκατ., μειωμένο κατά € 283 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2017. Τον Φεβρουάριο του 2018 η Εταιρεία προέβη σε μερική εξαγορά ομολογιών λήξεως 2019 ύψους € 150 εκατ., στο πλαίσιο της ενεργητικής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου της. Η ΔΕΗ εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και έχει αναθέσει σε συμβούλους να διερευνήσουν τις εναλλακτικές αυτές, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Ομολογιών.

 

Διαβάστε επίσης