Τις προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας παρουσίασε ο Μιχελάκης

Η μετανάστευση αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της επερχόμενης Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών που παρουσίασε ο Γιάννης Μιχελάκης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Πιο συγκεκριμένα ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι:

«Σκοπεύει να εργαστεί εντατικά, σε συνεργασία με τα κράτη – μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να διαμορφωθούν οι στρατηγικοί στόχοι και οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής της ΕΕ στον τομέα Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων για την περίοδο που θα διαδεχθεί το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης.

Στόχος θα είναι η διαμόρφωση ενός στρατηγικού πλαισίου, το οποίο λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις, αλλά και τις μελλοντικές προοπτικές των κρατών – μελών της ΕΕ, θα απαντήσει αποτελεσματικά στις προκλήσεις διαμορφώνοντας ένα αποτελεσματικό πλαίσιο στρατηγικής και δράσης υπό τον σεβασμό της διάκρισης των αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών – μελών.

θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την αποτελεσματική συνεργασία της ΕΕ με τις τρίτες χώρες σε όλες τις διαστάσεις της μετανάστευσης και του ασύλου, κατ’ αντιστοιχία με τους πυλώνες της Σφαιρικής Προσέγγισης της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας.

θα επιδιώξει, ως προς τις τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης, την προώθηση και την ενδεχόμενη ολοκλήρωση του εν εξελίξει νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, η Προεδρία θα εργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας επί της πρότασης Οδηγίας για την είσοδο και διαμονή των ενδοεπιχειρησιακά μετακινούμενων υπηκόων τρίτων χωρών.

Παράλληλα, στόχος μας είναι να προωθηθούν περαιτέρω οι συζητήσεις επί της πρότασης Οδηγίας σχετικά με την εισδοχή και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών για τους σκοπούς της επιστημονικής έρευνας, των σπουδών, της ανταλλαγής μαθητών, της αμειβόμενης και μη εκπαίδευσης, του εθελοντισμού και της εσωτερικής άμισθης βοήθειας,

θα επιδιώξει να προωθήσει την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την ένταξη, δίνοντας έμφαση στο θέμα των γλωσσικών δεξιοτήτων όλων των νόμιμων μεταναστών, σε συσχετισμό με τη διαπολιτισμικότητα  και τη βέλτιστη ένταξή τους ή τη διαμονή τους (σε περιπτώσεις βραχείας διαμονής) στη χώρα υποδοχής. Επιπλέον, η Ελληνική Προεδρία θα ενισχύσει κάθε προσπάθεια που γίνεται στο πλαίσιο του Προγράμματος της Στοκχόλμης για τη βελτίωση των δομών και εργαλείων ανταλλαγής πληροφόρησης σχετικά με τις καλές πρακτικές των κρατών μελών».

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης